English-Hungarian dictionary » maternal meaning in Hungarian

EnglishHungarian
maternal [UK: mə.ˈtɜːn.l̩]
[US: mə.ˈtɝː.nl̩]

anyai (maternalis)◼◼◼ melléknév

maternális (maternalis)◼◻◻ melléknév

anya…

maternal aunt [UK: mə.ˈtɜːn.l̩ ɑːnt]
[US: mə.ˈtɝː.nl̩ ˈænt]

nagynéni

maternal care [UK: mə.ˈtɜːn.l̩ keə(r)]
[US: mə.ˈtɝː.nl̩ ˈker]

anyai gondoskodás◼◼◼

maternal grandfather [UK: mə.ˈtɜːn.l̩ ˈɡræn.fɑː.ðə(r)]
[US: mə.ˈtɝː.nl̩ ˈɡrænd.ˌfɑː.ðər]

nagyapa

maternal grandmother [UK: mə.ˈtɜːn.l̩ ˈɡræn ˌmʌð.ə(r)]
[US: mə.ˈtɝː.nl̩ ˈɡræn ˌmʌð.r̩]

anyai nagyanya

maternal immunity [UK: mə.ˈtɜːn.l̩ ɪ.ˈmjuː.nɪ.ti]
[US: mə.ˈtɝː.nl̩ ˌɪ.ˈmjuː.nə.ti]

anyai immunitás (immunitas maternalis)

maternal uncle [UK: mə.ˈtɜːn.l̩ ˈʌŋk.l̩]
[US: mə.ˈtɝː.nl̩ ˈʌŋk.l̩]

nagybácsi◼◼◼

maternally adverb
[UK: mə.ˈtɜː.nə.li]
[US: mə.ˈtɝː.nə.li]

anyaian határozószó

You can find it in:

EnglishHungarian