English-Hungarian dictionary »

man of consequence meaning in Hungarian

EnglishHungarian
man of consequence [UK: mæn əv ˈkɒn.sɪ.kwəns]
[US: ˈmæn əv ˈkɑːn.sə.kwəns]

tekintélyes ember

set up for a man of consequence verb
[UK: set ʌp fɔː(r) ə mæn əv ˈkɒn.sɪ.kwəns]
[US: ˈset ʌp ˈfɔːr ə ˈmæn əv ˈkɑːn.sə.kwəns]

fontoskodik ige

nagyképűsködik ige

You can find it in:

EnglishHungarian