English-Hungarian dictionary » lull in the traffic meaning in Hungarian

EnglishHungarian
lull in the traffic [UK: lʌl ɪn ðə ˈtræ.fɪk]
[US: ˈləl ɪn ðə ˈtræ.fɪk]

forgalom megcsappanása

there was a lull in the traffic [UK: ðeə(r) wɒz ə lʌl ɪn ðə ˈtræ.fɪk]
[US: ˈðer wəz ə ˈləl ɪn ðə ˈtræ.fɪk]

átmenetileg megcsappant a forgalom

You can find it in:

EnglishHungarian