English-Hungarian dictionary » latitude meaning in Hungarian

EnglishHungarian
latitude noun
[UK: ˈlæ.tɪ.tjuːd]
[US: ˈlæ.tə.ˌtuːd]

szélesség◼◼◼ főnév

mozgástér◼◼◻ főnév

kiterjedés főnév

földrajzi szélesség főnév

holtjáték főnév

mozgási tér főnév

szélességi fok főnév

terjedelem főnév

tűrés főnév

degree of latitude [UK: dɪ.ˈɡriː əv ˈlæ.tɪ.tjuːd]
[US: dɪ.ˈɡriː əv ˈlæ.tə.ˌtuːd]

szélességi fok

high latitude [UK: haɪ ˈlæ.tɪ.tjuːd]
[US: ˈhaɪ ˈlæ.tə.ˌtuːd]

magas földrajzi szélesség

sarki övezet

horse-latitude [UK: hɔːs ˈlæ.tɪ.tjuːd]
[US: ˈhɔːrs ˈlæ.tə.ˌtuːd]

ló szélesség (szélcsendes övezet az Atlanti-óceánon)

lat (latitude) [UK: ˈlæ.tɪ.tjuːd]
[US: ˈlæ.tə.ˌtuːd]

szélességi fok◼◼◼

lat north (north latitude) [UK: nɔːθ ˈlæ.tɪ.tjuːd]
[US: ˈnɔːrθ ˈlæ.tə.ˌtuːd]

északi szélességi fok

line of latitude [UK: laɪn əv ˈlæ.tɪ.tjuːd]
[US: ˈlaɪn əv ˈlæ.tə.ˌtuːd]

szélességi fok◼◼◼

szélességi kör

low latitudes [UK: ləʊ ˈlæ.tɪ.tjuːdz]
[US: ˈloʊ ˈlæ.tə.ˌtuːdz]

az egyenlítő tájéka

egyenlítő tájéka

parallel of latitude [UK: ˈpæ.rə.lel əv ˈlæ.tɪ.tjuːd]
[US: ˈpe.rə.ˌlel əv ˈlæ.tə.ˌtuːd]

szélességi kör◼◼◼

szélességi fok

platitude noun
[UK: ˈplæ.tɪ.tjuːd]
[US: ˈplæ.tə.ˌtuːd]

közhely◼◼◼ főnév

frázis◼◻◻ főnév

klisé◼◻◻ főnév

elkopott mondás főnév

üresség főnév

You can find it in:

EnglishHungarian