English-Hungarian dictionary »

kostet meaning in Hungarian

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (English-Hungarian dictionary): English-Hungarian dictionary
Showing results for kost
Search instead for kostet
HungarianEnglish
kóstál (vmbe) ige

cost [cost, cost]◼◼◼ irregular verb
[UK: kɒst kɒst kɒst] [US: ˈkɑːst ˈkɑːst ˈkɑːst]

kóstol ige

taste◼◼◼ verb
[UK: teɪst] [US: ˈteɪst]

kóstolás főnév

tasting◼◼◼ noun
[UK: ˈteɪst.ɪŋ] [US: ˈteɪ.stɪŋ]

kóstolgat ige

taste◼◼◼ verb
[UK: teɪst] [US: ˈteɪst]

sample◼◼◻ verb
[UK: ˈsɑːm.pl̩] [US: ˈsæm.pl̩]

kóstolgatás főnév

sampling [samplings]◼◼◼ noun
[UK: ˈsɑːm.pl̩ɪŋ] [US: ˈsæm.pl̩ɪŋ]

kóstoló

sample [samples]◼◼◼ noun
[UK: ˈsɑːm.pl̩] [US: ˈsæm.pl̩]

snack [snacks]◼◻◻ noun
[UK: snæk] [US: ˈsnæk]

tidbit◼◻◻ noun
[UK: ˈtɪd.bɪt] [US: ˈtɪd.ˌbɪt]

earnest adjective
[UK: ˈɜː.nɪst] [US: ˈɝː.nəst]

tid-bit noun
[UK: tˈɪdbˈɪt] [US: tˈɪdbˈɪt]

tit-bit adjective
[UK: tɪt bɪt] [US: ˈtɪt ˈbɪt]

titbit noun
[UK: ˈtɪt.bɪt] [US: ˈtɪt.bɪt]

kóstoló (boré, teáé) főnév

sample-man noun
[UK: ˈsɑːm.pl̩ mæn] [US: ˈsæm.pl̩ ˈmæn]

kóstoló (személy) főnév

taster [tasters]◼◼◼ noun
[UK: ˈteɪ.stə(r)] [US: ˈteɪ.stər]

kóstoló abból, amit a jövő tartogat számunkra

earnest of more to come[UK: ˈɜː.nɪst əv mɔː(r) tuː kʌm] [US: ˈɝː.nəst əv ˈmɔːr ˈtuː ˈkəm]

kóstoló személy főnév

foretaster noun
[UK: ˈfɔːteɪstə ] [US: ˈfɔrteɪstər ]

belekóstolt (vmbe) (átv)

have a smattering of something[UK: həv ə ˈsmæ.tər.ɪŋ əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ə ˈsmæ.tər.ɪŋ əv ˈsʌm.θɪŋ]

belső cinkostárs által elkövetett bűntény

inside job

borkóstolás főnév

wine-tasting noun
[UK: waɪn ˈteɪst.ɪŋ] [US: ˈwaɪn ˈteɪ.stɪŋ]

borkóstoló mester főnév

foretaster noun
[UK: ˈfɔːteɪstə ] [US: ˈfɔrteɪstər ]

borkóstoló személy

wine-taster[UK: waɪn ˈteɪ.stə(r)] [US: ˈwaɪn ˈteɪ.stər]

bütyköstengely főnév

camshaft [camshafts]◼◼◼ noun
[UK: ˈkæm.ʃɑːft] [US: ˈkæm.ˌʃæft]

cam shaft noun
[UK: kæm ʃɑːft] [US: ˈkæm ˈʃæft]

tumbling-shaft noun
[UK: ˈtʌm.bl̩ɪŋ ʃɑːft] [US: ˈtʌm.bl̩ɪŋ ˈʃæft]

cinkostárs főnév

accomplice [accomplices]◼◼◼ noun
[UK: əˈk.ʌm.plɪs] [US: əˈk.ɑːm.pləs]

accessory [accessories]◼◼◻ noun
[UK: ək.ˈse.sə.ri] [US: æk.ˈse.sə.ri]

pander [panders]◼◻◻ noun
[UK: ˈpæn.də(r)] [US: ˈpæn.dər]

party [parties]◼◻◻ noun
[UK: ˈpɑː.ti] [US: ˈpɑːr.ti]

connive at a crime noun
[UK: kə.ˈnaɪv ət ə kraɪm] [US: kə.ˈnaɪv ət ə ˈkraɪm]

skains-mate noun
[UK: ˈskeɪnz meɪt] [US: ˈskeɪnz ˈmeɪt]

stool-pigeon◼◼◼ noun
[UK: stuːl ˈpɪ.dʒən] [US: ˈstuːl ˈpɪ.dʒən]

cinkostársa vknek

be in league with somebody[UK: bi ɪn liːɡ wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: bi ɪn ˈliːɡ wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

előkóstolás főnév

pregustation noun
[UK: prɪɡəstˈeɪʃən] [US: prɪɡəstˈeɪʃən]

ételkóstoló (személy) főnév

taster [tasters]◼◼◼ noun
[UK: ˈteɪ.stə(r)] [US: ˈteɪ.stər]

fedez egy játékost

cover a fielder[UK: ˈkʌ.və(r) ə ˈfiːl.də(r)] [US: ˈkʌ.vər ə ˈfiːl.dər]

fog (játékost) (átv) ige főnév

mark◼◼◼ verb noun
[UK: mɑːk] [US: ˈmɑːrk]

játékostárs főnév

team-mate noun
[UK: tiːm meɪt] [US: ˈtiːm ˈmeɪt]

jól meghúzza (butykost, üveget) (átv)

take a long pull at[UK: teɪk ə ˈlɒŋ pʊl ət] [US: ˈteɪk ə ˈlɔːŋ ˈpʊl ət]

kiállít (játékost) ige

order off verb
[UK: ˈɔː.də(r) ɒf] [US: ˈɔːr.dər ˈɒf]

12

You can find it in:

EnglishHungarian