English-Hungarian dictionary » kenai meaning in Hungarian

EnglishHungarian
Kenai Fjords National Park noun
[UK: kˈenaɪ fɪˈɔːdz nˈaʃənəl pˈɑːk]
[US: kˈenaɪ fɪˈoːrdz nˈæʃənəl pˈɑːrk]

Kenai Fjords Nemzeti Park főnév

You can find it in:

EnglishHungarian