English-Hungarian dictionary » honorable meaning in Hungarian

EnglishHungarian
honorable adjective
[UK: ˈɑː.nə.rə.bəl]
[US: ˈɑː.nə.rə.bəl]

becsületes◼◼◼ melléknév

tisztességes◼◼◼ melléknév

tiszteletreméltó◼◼◻ melléknév

dicsőséges◼◻◻ melléknév

tisztes◼◻◻ melléknév

méltóságos melléknév

tekintetes melléknév

tiszteletre méltó melléknév
US

honorable mention noun
[UK: ˈɑː.nə.rə.bəl ˈmen.ʃn̩]
[US: ˈɑː.nə.rə.bəl ˈmen.ʃn̩]

dicséret főnév

elismerés főnév

amende honorable noun

nyilvános elégtételadás főnév

nyilvános megkövetés főnév

dishonorable adjective
[UK: ˌdɪ.ˈsɑː.nə.rə.bəl]
[US: ˌdɪ.ˈsɑː.nə.rə.bəl]

tisztességtelen◼◼◼ melléknév
US

gyalázatos◼◼◻ melléknév
US

dishonorable (dishonest) adjective
[UK: ˌdɪ.ˈsɑː.nə.rə.bəl]
[US: ˌdɪ.ˈsɑː.nə.rə.bəl]

becstelen◼◼◼ melléknév
US

such sentiments are entirely honorable to you [UK: sʌtʃ ˈsen.tɪ.mənts ə(r) ɪn.ˈtaɪə.li ˈɑː.nə.rə.bəl tuː juː]
[US: ˈsətʃ ˈsen.tə.mənts ˈɑːr en.ˈtaɪər.li ˈɑː.nə.rə.bəl ˈtuː ˈjuː]

az ilyen érzelmek csak becsületedre válnakUS

You can find it in:

EnglishHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies