English-Hungarian dictionary » honor meaning in Hungarian

EnglishHungarian
honorarium noun
[UK: ˌɒ.nə.ˈreə.rɪəm]
[US: ˌɑː.nə.ˈre.riəm]

tiszteletdíj◼◼◼ főnév

honorary [UK: ˈɒ.nə.rə.ri]
[US: ˈɑː.nə.ˌre.ri]

tiszteletbeli◼◼◼ melléknév

címzetes◼◻◻ melléknév

becsületbeli melléknév

díjazás nélküli melléknév

dísz melléknév

dísz…

fizetéstelen melléknév

tiszteleti melléknév

honorary citizen noun
[UK: ˈɒ.nə.rə.ri ˈsɪ.tɪ.zən]
[US: ˈɑː.nə.ˌre.ri ˈsɪ.tə.zən]

díszpolgár főnév

honorary citizenship noun

díszpolgárság főnév

honorary counsellor noun

főtanácsos főnév

honorary degree [UK: ˈɒ.nə.rə.ri dɪ.ˈɡriː]
[US: ˈɑː.nə.ˌre.ri dɪ.ˈɡriː]

tiszteletbeli tudományos fokozat (díszdoktorság)

honorary doctor

díszdoktor

honorary monument noun
[UK: ˈɒ.nə.rə.ri ˈmɒ.njʊ.mənt]
[US: ˈɑː.nə.ˌre.ri ˈmɑː.njuː.mənt]

díszemlék főnév

síremlék főnév

honorary office [UK: ˈɒ.nə.rə.ri ˈɒf.ɪs]
[US: ˈɑː.nə.ˌre.ri ˈɑːf.əs]

önkéntes munka

honorary post [UK: ˈɒ.nə.rə.ri pəʊst]
[US: ˈɑː.nə.ˌre.ri poʊst]

önkéntes munka

honorary president noun

díszelnök főnév

honoree [UK: anə.ˈriː]
[US: anə.ˈriː]

kitüntetett

honorific adjective
[UK: ˌɒ.nə.ˈrɪ.fɪk]
[US: ˌɑː.nə.ˈrɪ.fɪk]

megtisztelő◼◼◼ melléknév

díszítő melléknév

honors noun
[UK: ˈɒ.nəz]
[US: ˈɑː.nərz]

kitüntetés◼◼◼ főnév

amende honorable noun

nyilvános elégtételadás főnév

nyilvános megkövetés főnév

be in honor bound to [UK: bi ɪn ˈɒ.nə baʊnd tuː]
[US: bi ɪn ˈɑː.nər ˈbaʊnd ˈtuː]

becsületbeli kötelessége, hogy …

dishonor [UK: ˌdɪ.ˈsɑː.nə(r)]
[US: ˌdɪ.ˈsɑː.nər]

gyalázat◼◼◼ főnév
US

becstelenség◼◼◻ főnév
US

meggyaláz◼◻◻ ige
US

becstelen dologUS

gyalázatos dologUS

megszégyenít ige
US

nem fogad el (váltót)US

nem vált be (csekket)US

dishonorable adjective
[UK: ˌdɪ.ˈsɑː.nə.rə.bəl]
[US: ˌdɪ.ˈsɑː.nə.rə.bəl]

tisztességtelen◼◼◼ melléknév
US

gyalázatos◼◼◻ melléknév
US

dishonorable (dishonest) adjective
[UK: ˌdɪ.ˈsɑː.nə.rə.bəl]
[US: ˌdɪ.ˈsɑː.nə.rə.bəl]

becstelen◼◼◼ melléknév
US

distinction (award, honor) noun
[UK: dɪ.ˈstɪŋk.ʃn̩]
[US: ˌdɪ.ˈstɪŋk.ʃn̩]

kitüntetés◼◼◼ főnév

erect a memorial in somebody's honor (US) [UK: ɪ.ˈrekt ə mɪ.ˈmɔː.rɪəl ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɒ.nə]
[US: ɪ.ˈrekt ə mə.ˈmɔː.riəl ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɑː.nər]

emlékművet állít vknek a tiszteletére

give a dinner in someone's honor [UK: ɡɪv ə ˈdɪ.nə(r) ɪn ˈsəˌm.wənz ˈɒ.nə]
[US: ˈɡɪv ə ˈdɪ.nər ɪn ˈsəˌm.wənz ˈɑː.nər]

vacsorát ad valaki tiszteletére

123

You can find it in:

EnglishHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies