English-Hungarian dictionary » herrings meaning in Hungarian

EnglishHungarian
herrings-fisher noun
[UK: ˈhe.rɪŋz ˈfɪ.ʃə(r)]
[US: ˈhe.rɪŋz ˈfɪ.ʃər]

hering-halász főnév

king of herrings noun
[UK: kɪŋ əv ˈhe.rɪŋz]
[US: ˈkɪŋ əv ˈhe.rɪŋz]

szíjhal (Regalecus glesne) főnév

river herrings [UK: ˈrɪ.və(r) ˈhe.rɪŋz]
[US: ˈrɪ.vər ˈhe.rɪŋz]

alózafélék (Alosa)

alózák (Alosa)

You can find it in:

EnglishHungarian