English-Hungarian dictionary »

have the luck to meaning in Hungarian

EnglishHungarian
have the luck to [UK: həv ðə lʌk tuː]
[US: həv ðə ˈlək ˈtuː]

az a szerencse éri, hogy …

olyan szerencséje van, hogy …

olyan szerencsés, hogy …

You can find it in:

EnglishHungarian