English-Hungarian dictionary »

harfe meaning in Hungarian

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (English-Hungarian dictionary): English-Hungarian dictionary
Showing results for harf
Search instead for harfe
HungarianEnglish
hárfa főnév

harp [harps]◼◼◼ noun
[UK: hɑːp] [US: ˈhɑːrp]

hárfajátékos főnév

harpist [harpists]◼◼◼ noun
[UK: ˈhɑː.pɪst] [US: ˈhɑːr.ˌpɪst]

harper noun
[UK: ˈhɑː.pə(r)] [US: ˈhɑːr.pər]

hárfás főnév

harpist [harpists]◼◼◼ noun
[UK: ˈhɑː.pɪst] [US: ˈhɑːr.ˌpɪst]

hárfaszerűen főnév

arpeggio [arpeggios]◼◼◼ noun
[UK: ɑː.ˈpe.dʒɪəʊ] [US: ɑːr.ˈpedʒdʒo.ʊ]

hárfázik ige

harp [harped, harped, harping, harps]◼◼◼ verb
[UK: hɑːp] [US: ˈhɑːrp]

cukorjuharfa-ültetvény főnév

sugar-orchard noun
[UK: ˈʃʊ.ɡə(r) ˈɔː.tʃəd] [US: ˈʃʊ.ɡər ˈɔːr.tʃərd]

eolhárfa főnév

Aeolian harp noun
[UK: iː.ˈəʊ.liən hɑːp] [US: iːˈo.ʊ.liən ˈhɑːrp]

európai viharfecske (Hydrobates pelagicus)

British storm petrel[UK: ˈbrɪ.tɪʃ stɔːm ˈpe.trəl] [US: ˈbrɪ.tɪʃ ˈstɔːrm ˈpe.trəl]

European storm petrel[UK: ˌjʊə.rə.ˈpɪən stɔːm ˈpe.trəl] [US: ˌjʊ.rə.ˈpiːən ˈstɔːrm ˈpe.trəl]

storm petrel [storm petrels] noun
[UK: stɔːm ˈpe.trəl] [US: ˈstɔːrm ˈpe.trəl]

storm-finch[UK: stɔːm fɪntʃ] [US: ˈstɔːrm ˈfɪntʃ]

fehérarcú viharfecske (Pelagodroma marina)

frigate petrel[UK: ˈfrɪ.ɡət ˈpe.trəl] [US: ˈfrɪ.ɡət ˈpe.trəl]

háromszög alakú hárfa főnév

sambuca noun
[UK: ˌsæm.ˈbjuːk.ə] [US: ˌsæm.ˈbjuːk.ə]

háromujjú lajhárfélék (Bradypodidae)

three-toed sloths[UK: θriː təʊd sləʊθs] [US: ˈθriː toʊd sloʊθs]

iharfa (Acer) főnév

maple [maples] noun
[UK: ˈmeɪp.l̩] [US: ˈmeɪp.l̩]

juharfa (Acer) főnév

maple [maples]◼◼◼ noun
[UK: ˈmeɪp.l̩] [US: ˈmeɪp.l̩]

maple-tree noun
[UK: ˈmeɪp.l̩ triː] [US: ˈmeɪp.l̩ ˈtriː]

juharfa (ipari célra) főnév

maple-wood noun
[UK: ˈmeɪp.l̩ wʊd] [US: ˈmeɪp.l̩ ˈwʊd]

juharfa fátyolkája (Hemerobius elegans)

lace-wing[UK: leɪs wɪŋ] [US: ˈleɪs ˈwɪŋ]

juharfa levél főnév

maple leaf [maple leaves]◼◼◼ noun
[UK: ˈmeɪp.l̩ liːf] [US: ˈmeɪp.l̩ ˈliːf]

lajhárféle melléknév

slow-going adjective
[UK: sləʊ ˈɡəʊɪŋ] [US: sˈloʊ ˈɡoʊɪŋ]

szélhárfa főnév

wind chime noun
[UK: wɪnd tʃaɪm] [US: wɪnd ˈtʃaɪm]

szuharfélék (Cistaceae)

rock-rose[UK: rɒk rəʊz] [US: ˈrɑːk roʊz]

viharfecske főnév

mother carey's chicken noun
[UK: ˈmʌð.ə(r) ˈke.riz ˈtʃɪkɪn] [US: ˈmʌð.r̩ ˈke.riz ˈtʃɪkən]

mother cary's chicken noun
[UK: ˈmʌð.ə(r)] [US: ˈmʌð.r̩]

viharfecskefélék (Hydrobatidae)

storm-petrels[UK: stɔːm ˈpe.trəlz] [US: ˈstɔːrm ˈpe.trəlz]

viharfedélzet főnév

shelter-deck noun
[UK: ˈʃel.tə(r) dek] [US: ˈʃel.tər ˈdek]

weather-deck noun
[UK: ˈwe.ðə(r) dek] [US: ˈwe.ðər ˈdek]

viharfelhő főnév

thundercloud [thunderclouds]◼◼◼ noun
[UK: ˈθʌn.də.klaʊd] [US: ˈθʌn.də.klaʊd]

thunderhead◼◼◼ noun
[UK: θˈʌndəhˌed] [US: θˈʌndɚhˌed]

storm-cloud◼◼◻ noun
[UK: stɔːm klaʊd] [US: ˈstɔːrm ˈklaʊd]

small black cloud noun
[UK: smɔːl blæk klaʊd] [US: ˈsmɒl ˈblæk ˈklaʊd]

stormcloud noun
[UK: ˈstɔːmklaʊd] [US: ˈstɔːmklaʊd]

viharfelhő főnév
US

thundercap noun
[UK: θˈʌndəkˌap] [US: θˈʌndɚkˌæp]

viharfelhők tornyosulnak előttünk (átv)

there are rocks ahead[UK: ðeə(r) ə(r) rɒks ə.ˈhed] [US: ˈðer ˈɑːr ˈrɑːks ə.ˈhed]

viharfe főnév

thundercloud [thunderclouds] noun
[UK: ˈθʌn.də.klaʊd] [US: ˈθʌn.də.klaʊd]

viharfrizura főnév

feathercut noun
[UK: fˈeðəkˌʌt] [US: fˈeðɚkˌʌt]

wind-swept style of hairdressing noun
[UK: wɪnd swept staɪl əv ˈheə.dres.ɪŋ] [US: wɪnd ˈswept ˈstaɪl əv ˈher.ˌdres.ɪŋ]

viharfrizurás melléknév

wind-swept adjective
[UK: wɪnd swept] [US: wɪnd ˈswept]

12

You can find it in:

EnglishHungarian