English-Hungarian dictionary »

greeting meaning in Hungarian

EnglishHungarian
greeting [greetings] noun
[UK: ˈɡriːt.ɪŋ]
[US: ˈɡriːt.ɪŋ]

üdvözlet◼◼◼ főnév

köszöntés◼◼◻ főnév

üdvözlés◼◼◻ főnév

üdvözlő◼◻◻ főnév

köszönés◼◻◻ főnév

greeting card [UK: ˈɡriːt.ɪŋ kɑːd]
[US: ˈɡriːt.ɪŋ ˈkɑːrd]

üdvözlő lap◼◼◼

üdvözlőkártya főnév

üdvözlőlap főnév

greeting-card [UK: ˈɡriːt.ɪŋ kɑːd]
[US: ˈɡriːt.ɪŋ ˈkɑːrd]

üdvözlő lap

kártya főnév

cordial greetings [UK: ˈkɔː.dɪəl ˈɡriː.tɪŋz]
[US: ˈkɔːr.dʒəl ˈɡriː.tɪŋz]

szívélyes üdvözlet

fine good evening! (a greeting said in the evening) [UK: faɪn ɡʊd ˈiːv.n̩.ɪŋ]
[US: ˈfaɪn ˈɡʊd ˈiːv.n̩.ɪŋ]

Szép jó estét!

return (sy’s) greeting [returned, returned, returning, returns] verb
[UK: rɪ.ˈtɜːn]
[US: rə.ˈtɝːn]

visszaköszön◼◼◼ ige

season's greetings noun

ünnepi üdvözlet◼◼◼ főnév

welcome (act of greeting someone’s arrival) [welcomed, welcomed, welcoming, welcomes] verb
[UK: ˈwelkəm]
[US: ˈwelkəm]

fogadtatás◼◼◼ ige

You can find it in:

EnglishHungarian