English-Hungarian dictionary »

go into raptures over something meaning in Hungarian

EnglishHungarian
go into raptures over something [UK: ɡəʊ ˈɪn.tə ˈræp.tʃəz ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈɡoʊ ˌɪn.ˈtuː ˈræp.tʃəz ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.θɪŋ]

áradozik (vmről) ige

dicshimnuszokat zeng (vmről)

elragadtatásának ad kifejezést (vm) miatt

lelkendez (vmiért) (vmin)

You can find it in:

EnglishHungarian