English-Hungarian dictionary »

geat meaning in Hungarian

EnglishHungarian
Geat Hungarian Plain [UK: dʒˈiːt hʌŋɡˈeəriən plˈeɪn]
[US: dʒˈiːt hʌŋɡˈeriən plˈeɪn]

Nagy-Magyar-Alföld (rég)

Nagyalföld főnév

orangeat noun
[UK: ˈɔːreɪndʒˌiːt]
[US: ˈoːreɪndʒˌiːt]

cukrozott narancshéj főnév

orgeat noun
[UK: ˈɔː.ʒæt]
[US: ˈɔːr.ʒæt]

árpavíz főnév

mandulatej főnév

Permingeatite noun
[UK: pˈɜːmɪndʒˌiːtaɪt]
[US: pˈɜːmɪndʒˌiːɾaɪt]

Permingeatit (ásv) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian