English-Hungarian dictionary » formerly meaning in Hungarian

EnglishHungarian
formerly adverb
[UK: ˈfɔː.mə.li]
[US: ˈfɔːr.mər.li]

korábban◼◼◼ határozószó

egykor◼◼◻ határozószó

régebben◼◼◻ határozószó

Democratic Republic of the Congo (formerly Zaire) [UK: ˌde.mə.ˈkræ.tɪk rɪ.ˈpʌ.blɪk əv ðə ˈkɒŋ.ɡəʊ]
[US: ˌde.mə.ˈkræ.tɪk ri.ˈpʌ.blək əv ðə ˈkɑːŋɡo.ʊ]

Kongói Demokratikus Köztársaság◼◼◼

You can find it in:

EnglishHungarian