English-Hungarian dictionary »

egyptian mongoose meaning in Hungarian

EnglishHungarian
Egyptian mongoose [Egyptian mongooses] noun
[UK: ɪ.ˈdʒɪp.ʃn̩ ˈmɒŋ.ɡuːs]
[US: ɪ.ˈdʒɪp.ʃn̩ ˈmɑːŋ.ɡuːs]

egyiptomi mongúz (Herpestes ichneumon) főnév

Farai-patkány (Herpestes ichneumon) főnév

közönséges ihneumon (Herpestes ichneumon) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian