English-Hungarian dictionary » do a part meaning in Hungarian

EnglishHungarian
do a part [UK: duː ə pɑːt]
[US: ˈduː ə ˈpɑːrt]

játszik (vm)lyen szerepet

szerepet játszik

vmlyen szerepet játszik

You can find it in:

EnglishHungarian