English-Hungarian dictionary » diken meaning in Hungarian

Showing results for dik

Search instead for diken
HungarianEnglish
dikarbonsav

dicarboxylic acid◼◼◼[UK: dˌɪkɑːbəksˈɪlɪk ˈasɪd] [US: dˌɪkɑːrbəksˈɪlɪk ˈæsɪd]

dikció főnév

elocution noun
[UK: ˌe.lə.ˈkjuːʃ.n̩] [US: ˌe.lə.ˈkjuːʃ.n̩]

dikciózik ige

deliver a speech verb
[UK: dɪ.ˈlɪ.və(r) ə spiːtʃ] [US: də.ˈlɪ.vər ə ˈspiːtʃ]

make a speech verb
[UK: ˈmeɪk ə spiːtʃ] [US: ˈmeɪk ə ˈspiːtʃ]

diklazuril

diclazuril◼◼◼

diklórbenzol

dichlorobenzene◼◼◼[UK: dˈɪklˌɔːrəʊbˌenziːn] [US: dˈɪklˌoːroʊbˌenziːn]

diklórecetsav

dichloroacetic acid◼◼◼[UK: dɪklˌɔːrəʊəsˈetɪk ˈasɪd] [US: dɪklˌoːroʊəsˈeɾɪk ˈæsɪd]

diklóretán

dichloroethane◼◼◼[UK: dˈɪklˌɔːrəʊˌiːθeɪn] [US: dˈɪklˌoːroʊˌeθeɪn]

diklorid vegyt

dichloride◼◼◼[UK: dˈɪklɔːrˌaɪd] [US: dˈɪkloːrˌaɪd]

diklórmetán

dichloromethane◼◼◼[UK: dˈɪklˌɔːrəʊmˌiːθeɪn] [US: dˈɪklˌoːroʊmˌeθeɪn]

methylene chloride[UK: ˈme.θə.ˌlin ˈklɔː.raɪd] [US: ˈme.θə.ˌlin ˈklɔː.raɪd]

dikroitikus

dichroic[UK: daɪˈkrɔɪk] [US: daɪˈkrɔɪk]

dikroizmus

dichroism[UK: dˈaɪkrəʊˌɪzəm] [US: dˈaɪkroʊˌɪzəm]

dikromát főnév

dichromate◼◼◼ noun
[UK: daɪˈkro.ˌmet] [US: daɪˈkro.ˌmet]

bichromate noun
[UK: ˈbaɪ.ˈkrəʊ.mɪt] [US: baɪˈkro.ʊ.meɪt]

dikromatopszia (dichromatopsia, dichromasia)

dichromatism noun
[UK: dˈaɪkrəʊmətˌɪzəm] [US: dˈaɪkroʊmətˌɪzəm]

dichromatopsia[UK: dˌaɪkrəʊmətˈɒpsiə] [US: dˌaɪkroʊmətˈɑːpsiə]

dikrómsav

dichromic acid◼◼◼[UK: daɪ.ˈkrəʊ.mɪk ˈæ.sɪd] [US: daɪˈkro.ʊ.mɪk ˈæ.səd]

dikrotizmus (pulzushullám kéthullámos volta) (dicrotia, dicrotismus) főnév

dicrotism noun
[UK: dˈɪkrətˌɪzəm] [US: dˈɪkrətˌɪzəm]

diktafon főnév

dictaphone◼◼◼ noun
[UK: ˈdɪk.tə.fəʊn] [US: ˈdɪk.təˌfoʊn]

diktál ige

dictate◼◼◼ verb
[UK: dɪk.ˈteɪt] [US: dɪk.ˈteɪt]

diktál vknek

have the upper hand of somebody[UK: həv ðə ˈʌ.pə(r) hænd əv ˈsʌm.bə.di] [US: həv ðə ˈʌ.pər ˈhænd əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

diktálás főnév

dictation◼◼◼ noun
[UK: dɪk.ˈteɪʃ.n̩] [US: dɪk.ˈteɪʃ.n̩]

diktálja a tempót

make the running[UK: ˈmeɪk ðə ˈrʌn.ɪŋ] [US: ˈmeɪk ðə ˈrʌn.ɪŋ]

diktálja az iramot

make the running[UK: ˈmeɪk ðə ˈrʌn.ɪŋ] [US: ˈmeɪk ðə ˈrʌn.ɪŋ]

diktátor főnév

dictator◼◼◼ noun
[UK: dɪk.ˈteɪ.tə(r)] [US: dɪk.ˈteɪ.tər]

autocrat noun
[UK: ˈɔː.tə.kræt] [US: ˈɒ.tə.ˌkræt]

strongman noun

diktátori

dictatorial◼◼◼[UK: ˌdɪk.tə.ˈtɔː.rɪəl] [US: ˌdɪk.tə.ˈtɔː.riəl]

diktatórikus melléknév

dictatorial adjective
[UK: ˌdɪk.tə.ˈtɔː.rɪəl] [US: ˌdɪk.tə.ˈtɔː.riəl]

imperious adjective
[UK: ɪm.ˈpɪə.rɪəs] [US: ˌɪm.ˈpɪ.riəs]

magisterial adjective
[UK: ˌmæ.dʒɪ.ˈstɪə.rɪəl] [US: ˌmæ.dʒə.ˈstiː.riəl]

totalitarian adjective
[UK: ˌtəʊ.tæ.lɪ.ˈteə.rɪən] [US: ˌtoʊ.tæ.lɪ.ˈteə.rɪən]

diktátum

dictate[UK: dɪk.ˈteɪt] [US: dɪk.ˈteɪt]

diktatúra főnév

dictatorship◼◼◼ noun
[UK: dɪk.ˈteɪ.tə.ʃɪp] [US: dɪk.ˈteɪ.tər.ˌʃɪp]

diktográf főnév

dictograph noun
[UK: ˈdɪk.tə.ɡrɑːf] [US: ˈdɪk.tə.ɡrɑːf]

…adik, …edik

get …ed[UK: ˈɡet ed] [US: ˈɡet ˈed]

1,1 - diklór-(vinilidénklorid, VdC)

saran wrap (vinylidene chloride)[UK: sə.ˈræn ræp] [US: sə.ˈræn ˈræp]

100 (századik) számnév

hundredth numeral
[UK: ˈhʌn.drədθ] [US: ˈhʌn.drədθ]

1000000 (milliomodik) számnév

millionth numeral
[UK: ˈmɪ.lɪənθ] [US: ˈmɪ.ljənθ]

12

You can find it in:

EnglishHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies