English-Hungarian dictionary »

dagger meaning in Hungarian

EnglishHungarian
dagger [daggers] noun
[UK: ˈdæ.ɡə(r)]
[US: ˈdæ.ɡər]

tőr◼◼◼ főnév

leszúr◼◻◻ főnév

megszúr főnév

tőr alakú jellel megjelöl főnév

tőrrel leszúr főnév

dagger (character used in printing to indicate a cross reference or footnote) [daggers] noun
[UK: ˈdæ.ɡə(r)]
[US: ˈdæ.ɡər]

dagger◼◼◼ főnév

dagger (obelisk) [daggers] noun
[UK: ˈdæ.ɡə(r)]
[US: ˈdæ.ɡər]

jegyzetre utaló jel főnév

be at daggers drawn [UK: bi ət ˈdæ.ɡəz drɔːn]
[US: bi ət ˈdæ.ɡərz ˈdrɒn]

feszült viszonyban vannak

be at daggers drawn with somebody [UK: bi ət ˈdæ.ɡəz drɔːn wɪð ˈsʌm.bə.di]
[US: bi ət ˈdæ.ɡərz ˈdrɒn wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

háborúban van vkvel

hadilábon áll vkvel

bury a dagger in the breast [UK: ˈbe.ri ə ˈdæ.ɡə(r) ɪn ðə brest]
[US: ˈbe.ri ə ˈdæ.ɡər ɪn ðə ˈbrest]

tőrt márt a keblébe

cloak and dagger story [UK: kləʊk ənd ˈdæ.ɡə(r) ˈstɔː.ri]
[US: kloʊk ænd ˈdæ.ɡər ˈstɔː.ri]

romantikus kaland történet

cloak-and-dagger adjective
[UK: kləʊk ənd ˈdæ.ɡə(r)]
[US: kloʊk ænd ˈdæ.ɡər]

kalandos◼◼◼ melléknév

romantikus◼◼◼ melléknév

double dagger [UK: ˈdʌb.l̩ ˈdæ.ɡə(r)]
[US: ˈdʌb.l̩ ˈdæ.ɡər]

dupla dagger (ç)

double-dagger [UK: ˈdʌb.l̩ ˈdæ.ɡə(r)]
[US: ˈdʌb.l̩ ˈdæ.ɡər]

kettős kereszt

look daggers [UK: lʊk ˈdæ.ɡəz]
[US: ˈlʊk ˈdæ.ɡərz]

gyilkos pillantás

look daggers at somebody [UK: lʊk ˈdæ.ɡəz ət ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈlʊk ˈdæ.ɡərz ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

gyilkos pillantást vet vkre

vasvilla szemeket vet vkre

You can find it in:

EnglishHungarian