English-Hungarian dictionary »

contents meaning in Hungarian

EnglishHungarian
contents noun
[UK: kən.ˈtents]
[US: ˈkɑːn.tents]

tartalom◼◼◼ főnév

tartalomjegyzék◼◻◻ főnév

contents (table of contents) noun
[UK: kən.ˈtents]
[US: ˈkɑːn.tents]

tartalomjegyzék◼◼◼ főnév

description of contents

tartalom leírása

reinstate the contents of a parcel [UK: ˌriːɪn.ˈsteɪt ðə kən.ˈtents əv ə ˈpɑːs.l̩]
[US: ˌri.ˌɪn.ˈsteɪt ðə ˈkɑːn.tents əv ə ˈpɑːr.sl̩]

kártérítést fizet elveszett csomagért

kártérítést fizet megdézsmált csomagért

table of contents noun
[UK: ˈteɪb.l̩ əv kən.ˈtents]
[US: ˈteɪb.l̩ əv ˈkɑːn.tents]

tartalomjegyzék◼◼◼ főnév

You can find it in:

EnglishHungarian