English-Hungarian dictionary »

contenting meaning in Hungarian

Showing results for content
Search instead for contenting
EnglishHungarian
content [contents] noun
[UK: kən.ˈtent]
[US: ˈkɑːn.tent]

tartalom◼◼◼ főnév

content adjective
[UK: kən.ˈtent]
[US: ˈkɑːn.tent]

hajlandó◼◻◻ melléknév

content [contents] noun
[UK: kən.ˈtent]
[US: ˈkɑːn.tent]

összetétel◼◻◻ főnév

elégedettség◼◻◻ főnév

terjedelem◼◻◻ főnév

content adjective
[UK: kən.ˈtent]
[US: ˈkɑːn.tent]

megelégedett◼◻◻ melléknév

content [contented, contented, contenting, contents] verb
[UK: kən.ˈtent]
[US: ˈkɑːn.tent]

kielégít◼◻◻ ige

content [contents] noun
[UK: kən.ˈtent]
[US: ˈkɑːn.tent]

megelégedés◼◻◻ főnév

befogadóképesség◼◻◻ főnév

űrtartalom◼◻◻ főnév

megelégedettség főnév

content [UK: kən.ˈtent]
[US: ˈkɑːn.tent]

eleget tesz

igen szavazat

content (contented) adjective
[UK: kən.ˈtent]
[US: ˈkɑːn.tent]

elégedett (mosoly)◼◼◼ melléknév

content analysis [content analyses] noun

tartalomelemzés főnév

content oneself with verb
[UK: kən.ˈtent wʌn.ˈself wɪð]
[US: ˈkɑːn.tent wʌn.ˈself wɪθ]

szorítkozik ige

content oneself with something [UK: kən.ˈtent wʌn.ˈself wɪð ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈkɑːn.tent wʌn.ˈself wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

beéri (vmivel)

megelégszik (vmivel) ige

content provider noun

tartalomszolgáltató◼◼◼ főnév

content word [content words] noun
[UK: kən.ˈtent ˈwɜːd]
[US: ˈkɑːn.tent ˈwɝːd]

tartalmas szó főnév

contented adjective
[UK: kən.ˈten.tɪd]
[US: kən.ˈten.təd]

elégedetten◼◼◼ melléknév

megelégedett◼◼◼ melléknév

kielégített◼◻◻ melléknév

contented (content) adjective
[UK: kən.ˈten.tɪd]
[US: kən.ˈten.təd]

elégedett (mosoly)◼◼◼ melléknév

contentedly adverb
[UK: kən.ˈten.tɪd.li]
[US: kən.ˈten.təd.li]

elégedetten◼◼◼ határozószó

megelégedetten◼◼◻ határozószó

contention [contentions] noun
[UK: kən.ˈten.ʃn̩]
[US: kən.ˈten.ʃn̩]

vita◼◼◼ főnév

verseny◼◼◼ főnév

állítás (átv)◼◼◼ főnév

harc◼◼◻ főnév

viszály◼◼◻ főnév

versengés◼◻◻ főnév

küzdelem◼◻◻ főnév

villongás főnév

contentious adjective
[UK: kən.ˈten.ʃəs]
[US: kən.ˈten.ʃəs]

veszekedő◼◼◼ melléknév

peres◼◻◻ melléknév

pörlekedő◼◻◻ melléknév

perbeli melléknév

contentious (contested, litigated, litigious, having power to decide controversy) adjective
[UK: kən.ˈten.ʃəs]
[US: kən.ˈten.ʃəs]

vitatott◼◼◼ melléknév

vitás◼◼◼ melléknév

12

You can find it in:

EnglishHungarian