English-Hungarian dictionary »

complimentary meaning in Hungarian

EnglishHungarian
complimentary adjective
[UK: ˌkɒm.plɪ.ˈmen.tri]
[US: ˌkɑːm.plə.ˈmen.tə.ri]

hízelgő◼◼◼ melléknév

udvariassági◼◻◻ melléknév

tisztelet… melléknév

tiszteleti melléknév

tisztelettel kapcsolatos melléknév

complimentary copy noun
[UK: ˌkɒm.plɪ.ˈmen.tri ˈkɒ.pi]
[US: ˌkɑːm.plə.ˈmen.tə.ri ˈkɑː.pi]

tiszteletpéldány◼◼◼ főnév

complimentary dinner noun
[UK: ˌkɒm.plɪ.ˈmen.tri ˈdɪ.nə(r)]
[US: ˌkɑːm.plə.ˈmen.tə.ri ˈdɪ.nər]

díszlakoma főnév

complimentary mourning [UK: ˌkɒm.plɪ.ˈmen.tri ˈmɔːn.ɪŋ]
[US: ˌkɑːm.plə.ˈmen.tə.ri ˈmɔːrn.ɪŋ]

nem rokon hallottért viselt gyász

complimentary ticket noun
[UK: ˌkɒm.plɪ.ˈmen.tri ˈtɪkɪt]
[US: ˌkɑːm.plə.ˈmen.tə.ri ˈtɪkət]

tiszteletjegy◼◼◼ főnév

give somebody a complimentary dinner [UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə ˌkɒm.plɪ.ˈmen.tri ˈdɪ.nə(r)]
[US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˌkɑːm.plə.ˈmen.tə.ri ˈdɪ.nər]

vacsorát ad vk tiszteletére

uncomplimentary adjective
[UK: ˌʌnk.ɒm.plɪ.ˈmen.tri]
[US: ˌʌnk.ɒm.plɪ.ˈmen.te.ri]

udvariatlan◼◼◼ melléknév

uncomplimentary term [UK: ˌʌnk.ɒm.plɪ.ˈmen.tri tɜːm]
[US: ˌʌnk.ɒm.plɪ.ˈmen.te.ri ˈtɝːm]

bántó főnév

udvariatlan melléknév

You can find it in:

EnglishHungarian