English-Hungarian dictionary »

compeer meaning in Hungarian

EnglishHungarian
compeer [compeers] noun
[UK: ˈkɒm.pɪə(r)]
[US: ˈkɒm.pɪər]

társ◼◼◼ főnév

kolléga◼◼◻ főnév

egyenrangú főnév

egyenrangú személy főnév

hasonszőrű főnév

kartárs főnév

pajtás főnév

compeer [UK: ˈkɒm.pɪə(r)]
[US: ˈkɒm.pɪər]

méltó párja vknek

vkvel egyenértékű

vkvel egyenrangú

compeers in arms [UK: ˈkɒm.pɪəz ɪn ɑːmz]
[US: ˈkɒm.pɪəz ɪn ˈɑːrmz]

bajtársak

no compeer [UK: nəʊ ˈkɒm.pɪə(r)]
[US: ˈnoʊ ˈkɒm.pɪər]

nem hozzá való

You can find it in:

EnglishHungarian