English-Hungarian dictionary »

cicatrix meaning in Hungarian

EnglishHungarian
cicatrix [cicatrixes] noun
[UK: ˈsɪk.ə.trɪks]
[US: ˈsɪk.ə.trɪks]

csírafolt (cicatrix) főnév

forradás (cicatrix) főnév

heg (cicatrix) főnév

kakashágás (cicatrix) főnév

levélripacs (cicatrix) főnév

mag köldöke (cicatrix) főnév

sebhely (cicatrix) főnév

cicatrice (scar, cicatrix) [cicatrices] noun
[UK: ˈsɪk.ə.trɪs]
[US: ˈsɪk.ə.trɪs]

sebhely◼◼◼ főnév

forradás (cicatrix)◼◼◻ főnév

heg (cicatrix) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian