English-Hungarian dictionary »

chattels meaning in Hungarian

EnglishHungarian
chattels [UK: ˈtʃæt.l̩z]
[US: ˈtʃæt.l̩z]

ingóság◼◼◼ főnév

bútorok

ingó tárgyak

ingó vagyon◼◼◻ főnév

chattels personnel [UK: ˈtʃæt.l̩z]
[US: ˈtʃæt.l̩z]

személyi vagyontárgyak

chattels real [UK: ˈtʃæt.l̩z rɪəl]
[US: ˈtʃæt.l̩z riː.l̩]

ingatlan javak

ingatlan vagyon

goods and chattels [UK: ɡʊdz ənd ˈtʃæt.l̩z]
[US: ˈɡʊdz ænd ˈtʃæt.l̩z]

cókmók főnév

cucc főnév

ingó vagyon

ingóságok

motyó főnév

his goods and chattels [UK: hɪz ɡʊdz ənd ˈtʃæt.l̩z]
[US: ˈhɪz ˈɡʊdz ænd ˈtʃæt.l̩z]

minden ingósága

You can find it in:

EnglishHungarian