English-Hungarian dictionary »

be equivalent to something meaning in Hungarian

EnglishHungarian
be equivalent to something [UK: bi ɪ.ˈkwɪ.və.lənt tuː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi ɪ.ˈkwɪ.və.lənt ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

egyenlő értékű (valamivel)

be equivalent to something verb
[UK: bi ɪ.ˈkwɪ.və.lənt tuː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi ɪ.ˈkwɪ.və.lənt ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

felér (valamivel) ige

megfelel (valaminek) (átv) ige

be equivalent to something adjective
[UK: bi ɪ.ˈkwɪ.və.lənt tuː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi ɪ.ˈkwɪ.və.lənt ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

azonos (valamivel) melléknév

egyenértékű (valamivel) melléknév