English-Hungarian dictionary »

answer the requirements of something meaning in Hungarian

EnglishHungarian
answer the requirements of something verb
[UK: ˈɑːn.sə(r) ðə rɪ.ˈkwaɪə.mənts əv ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈæn.sər ðə rɪ.ˈkwaɪr.mənts əv ˈsʌm.θɪŋ]

megfelel (valami) követelményeinek ige