English-Hungarian dictionary »

angelic meaning in Hungarian

EnglishHungarian
angelic adjective
[UK: æn.ˈdʒe.lɪk]
[US: ˌæn.ˈdʒe.lɪk]

angyali◼◼◼ melléknév

Angelica noun
[UK: æn.ˈdʒe.lɪk.ə]
[US: æn.ˈdʒe.lɪk.ə]

Angelika◼◼◼ főnév

Angyalka főnév

angelica [UK: æn.ˈdʒe.lɪk.ə]
[US: æn.ˈdʒe.lɪk.ə]

angyalgyökér◼◼◼

angelica root (Angelica archangelica) noun

orvosi angyalgyökér (Angelica archangelica) főnév

angelical adjective
[UK: andʒˈelɪkəl]
[US: ændʒˈelɪkəl]

angyali◼◼◼ melléknév

angelically adverb
[UK: ən.ˈdʒe.lɪk.l̩i]
[US: æn.ˈdʒe.lɪk.l̩i]

angyalian◼◼◼ határozószó

angyali módon◼◼◻ határozószó

archangelic adjective
[UK: ˌɑːtʃandʒˈelɪk]
[US: ˌɑːrtʃændʒˈelɪk]

arkangyali◼◼◼ melléknév

evangelic adjective
[UK: ˌiː.væn.ˈdʒe.lɪk]
[US: ˌiː.væn.ˈdʒe.lɪk]

evangélikus◼◼◼ melléknév
US

evangéliumi◼◼◼ melléknév

lutheránus melléknév
vall

evangelical adjective
[UK: ˌiː.væn.ˈdʒe.lɪk.l̩]
[US: ˌi.væn.ˈdʒe.lɪk.l̩]

evangélikus◼◼◼ melléknév

evangéliumi◼◼◻ melléknév

protestáns◼◼◻ melléknév

evangelicalism noun
[UK: ˌiː.væn.ˈdʒe.lɪk.ə.lɪ.zəm]
[US: ˌiː.væn.ˈdʒe.lɪk.ə.lɪ.zəm]

evangélikus főnév
vall

lutheri irányzat főnév

protestantizmus főnév

garden angelica [UK: ˈɡɑːd.n̩ æn.ˈdʒe.lɪk.ə]
[US: ˈɡɑːr.dn̩ æn.ˈdʒe.lɪk.ə]

orvosi angyalgyökér (Angelica archangelica)

Gethsemane Evangelical Lutheran Church [UK: geθ.ˈsem.ə.ni ˌiː.væn.ˈdʒe.lɪk.l̩ ˈluː.θə.rən tʃɜːtʃ]
[US: geθ.ˈsem.ə.ni ˌi.væn.ˈdʒe.lɪk.l̩ ˈluː.θə.rən ˈtʃɝːtʃ]

Getsemáne evangélikus egyház

You can find it in:

EnglishHungarian