English-Hungarian dictionary »

afraid meaning in Hungarian

EnglishHungarian
afraid [UK: ə.ˈfreɪd]
[US: ə.ˈfreɪd]

fél (valamitől, valakitől)◼◼◼ ige

tart (valamitől, valakitől)◼◼◼ ige

megijedt◼◼◻ melléknév

ijedt◼◻◻ melléknév

félő◼◻◻ melléknév

félős◼◻◻ melléknév

riadt◼◻◻ melléknév

valamitől félő melléknév

afraid of dogs [UK: ə.ˈfreɪd əv dɒɡz]
[US: ə.ˈfreɪd əv ˈdɑːɡz]

fél a kutyáktól◼◼◼

be afraid [UK: bi ə.ˈfreɪd]
[US: bi ə.ˈfreɪd]

fél◼◼◼ ige

retteg◼◻◻ ige

attól fél◼◻◻

be afraid of one's own shadow [UK: bi ə.ˈfreɪd əv wʌnz əʊn ˈʃæ.dəʊ]
[US: bi ə.ˈfreɪd əv wʌnz ˈoʊn ˈʃæˌdo.ʊ]

saját árnyékától is fél

be afraid of somebody something verb
[UK: bi ə.ˈfreɪd əv ˈsʌm.bə.di ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi ə.ˈfreɪd əv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈsʌm.θɪŋ]

fél vkitől (vmitől) ige

be afraid of something [UK: bi ə.ˈfreɪd əv ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi ə.ˈfreɪd əv ˈsʌm.θɪŋ]

vmitől retteg

be desperately afraid [UK: bi ˈde.spə.rət.li ə.ˈfreɪd]
[US: bi ˈde.spə.rət.li ə.ˈfreɪd]

rettenetesen fél

be unafraid of something verb
[UK: bi ˌʌ.nə.ˈfreɪd əv ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi ˌʌ.nə.ˈfreɪd əv ˈsʌm.θɪŋ]

nem fél (vmitől) ige

Don't be afraid! [UK: dəʊnt bi ə.ˈfreɪd]
[US: ˈdoʊnt bi ə.ˈfreɪd]

Ne félj!

I'm afraid [UK: aɪm ə.ˈfreɪd]
[US: ˈaɪm ə.ˈfreɪd]

attól tartok◼◼◼

I'm afraid noun
[UK: aɪm ə.ˈfreɪd]
[US: ˈaɪm ə.ˈfreɪd]

Sajnos … főnév

I'm afraid I already have plans [UK: aɪm ə.ˈfreɪd ˈaɪ ɔːl.ˈre.di həv plænz]
[US: ˈaɪm ə.ˈfreɪd ˈaɪ ɒl.ˈre.di həv ˈplænz]

félek, hogy már vannak terveim

I'm afraid I'm not well and won't be able to come in today [UK: aɪm ə.ˈfreɪd aɪm nɒt wel ənd wəʊnt bi ˈeɪb.l̩ tuː kʌm ɪn tə.ˈdeɪ]
[US: ˈaɪm ə.ˈfreɪd ˈaɪm ˈnɑːt ˈwel ænd woʊnt bi ˈeɪb.l̩ ˈtuː ˈkəm ɪn tə.ˈdeɪ]

nem vagyok jól, ma nem fogok tudni bemenni

I'm afraid that [UK: aɪm ə.ˈfreɪd ðæt]
[US: ˈaɪm ə.ˈfreɪd ˈðæt]

félek, hogy …

tarok attól, hogy …

I'm afraid that number's ex-directory [UK: aɪm ə.ˈfreɪd ðæt ˈnʌm.bəz ˈeks dɪ.ˈrek.tə.ri]
[US: ˈaɪm ə.ˈfreɪd ˈðæt ˈnʌm.br̩z ˈeks də.ˈrek.tə.ri]

attól tartok, hogy a szám titkosítva van

I'm afraid you can't take that through [UK: aɪm ə.ˈfreɪd juː kɑːnt teɪk ðæt θruː]
[US: ˈaɪm ə.ˈfreɪd ˈjuː ˈkænt ˈteɪk ˈðæt θruː]

félek, hogy azt nem viheti át

they are afraid of each other [UK: ˈðeɪ ə(r) ə.ˈfreɪd əv iːtʃ ˈʌð.ə(r)]
[US: ˈðeɪ ˈɑːr ə.ˈfreɪd əv ˈiːtʃ ˈʌð.r̩]

félnek egymástól

unafraid adjective
[UK: ˌʌ.nə.ˈfreɪd]
[US: ˌʌ.nə.ˈfreɪd]

nem félő melléknév

nem kétségbeesett melléknév

You can find it in:

EnglishHungarian