English-Hungarian dictionary »

aff meaning in Hungarian

EnglishHungarian
aff (affectionate) noun
[UK: ə.ˈfek.ʃə.nət]
[US: ə.ˈfek.ʃə.nət]

megerősítő főnév

szerető főnév

aff (affirmative) adjective
[UK: ə.ˈfɜː.mə.tɪv]
[US: ə.ˈfɝː.mə.tɪv]

igenlő melléknév

affability noun
[UK: ˌæ.fə.ˈbɪ.lə.ti]
[US: ˌæ.fə.ˈbɪ.lə.ti]

kedvesség◼◼◼ főnév

kellem◼◼◻ főnév

nyájasság◼◼◻ főnév

udvariasság◼◼◻ főnév

barátságosság főnév

beszédesség főnév

előzékenység főnév

kellemesség főnév

affability towards somebody [UK: ˌæ.fə.ˈbɪ.lə.ti tə.ˈwɔːdz ˈsʌm.bə.di]
[US: ˌæ.fə.ˈbɪ.lə.ti tə.ˈwɔːrdz ˈsʌm.ˌbɑː.di]

előzékenység vkvel szemben

affable adjective
[UK: ˈæ.fəb.l̩]
[US: ˈæ.fəb.l̩]

barátságos◼◼◼ melléknév

nyájas◼◼◻ melléknév

megnyerő◼◼◻ melléknév

udvarias◼◼◻ melléknév

előzékeny◼◼◻ melléknév

kellemes◼◻◻ melléknév

beszédes melléknév

affableness noun
[UK: ˈæfəblnəs ]
[US: ˈæfəbəlnəs ]

barátságosság főnév

előzékenység főnév

nyájasság főnév

affably [UK: ˈæ.fə.bli]
[US: ˈæ.fə.bli]

nyájasan◼◼◼ határozószó

kedvesen határozószó

kellemesen határozószó

megnyerően határozószó

szívesen (szívélyesen) melléknév

udvariasan határozószó

affair [affairs] noun
[UK: ə.ˈfeə(r)]
[US: ə.ˈfer]

viszony◼◼◼ főnév

ügy◼◼◼ főnév

dolog◼◼◻ főnév

kapcsolat◼◼◻ főnév

affér◼◼◻ főnév

eset◼◼◻ főnév

esemény◼◼◻ főnév

ügylet◼◻◻ főnév

párbaj főnév

társasági esemény főnév

affair of honour [UK: ə.ˈfeə(r) əv ˈɒ.nə(r)]
[US: ə.ˈfer əv ˈɒ.nər]

lovagias ügy

affairs [UK: ə.ˈfeəz]
[US: ə.ˈferz]

ügyek◼◼◼

12

You can find it in:

EnglishHungarian