English-Hungarian dictionary »

adverse meaning in Hungarian

EnglishHungarian
adverse adjective
[UK: ˈæd.vɜːs]
[US: æd.ˈvɝːs]

kedvezőtlen◼◼◼ melléknév

elutasító◼◼◼ melléknév

ártalmas◼◼◻ melléknév

ellenséges◼◼◻ melléknév

ellentétes◼◼◻ melléknév

ellenkező◼◻◻ melléknév

szerencsétlen (körülmény)◼◻◻ melléknév

átellenes melléknév

szemben álló melléknév

adverse (circumstances) noun
[UK: ˈæd.vɜːs]
[US: æd.ˈvɝːs]

mostoha◼◼◼ főnév

adverse (harmful) adjective
[UK: ˈæd.vɜːs]
[US: æd.ˈvɝːs]

káros◼◼◼ melléknév

adverse judgement formed beforehand noun
[UK: ˈæd.vɜːs ˈdʒʌdʒ.mənt ˈfɔːmd bɪ.ˈfɔː.hænd]
[US: æd.ˈvɝːs ˈdʒʌdʒ.mənt ˈfɔːrmd bɪ.ˈfɔːr.hænd]

előítélet főnév

adverse party noun
[UK: ˈæd.vɜːs ˈpɑː.ti]
[US: æd.ˈvɝːs ˈpɑːr.ti]

ellenfél főnév

adverse possession noun

elbirtoklás◼◼◼ főnév

adverse reaction [adverse reactions] noun
[UK: ˈæd.vɜːs rɪ.ˈæk.ʃn̩]
[US: æd.ˈvɝːs ri.ˈæk.ʃn̩]

mellékhatás◼◼◼ főnév

adversely adverb
[UK: ˈæd.vɜː.sli]
[US: æd.ˈvɝː.sli]

hátrányosan◼◼◼ határozószó

ellenségesen◼◻◻ határozószó

ellentétesen◼◻◻ határozószó

szembehelyezkedve határozószó

run the gauntlet of adverse criticism [UK: rʌn ðə ˈɡɔːnt.lɪt əv ˈæd.vɜːs ˈkrɪ.tɪ.sɪ.zəm]
[US: ˈrən ðə ˈɡɒnt.lət əv æd.ˈvɝːs ˈkrɪ.tə.ˌsɪ.zəm]

ellenséges bírálat kereszttüzében áll

ellenséges bírálat pergőtüzében áll

heves bírálatnak teszi ki magát

You can find it in:

EnglishHungarian