English-Hungarian dictionary »

adjudge meaning in Hungarian

EnglishHungarian
adjudge verb
[UK: ə.ˈdʒʌdʒ]
[US: ə.ˈdʒədʒ]

ítél◼◼◼ ige

dönt◼◼◻ ige

eldönt ige

kimond ige

megítél ige

odaitél ige

adjudge somebody guilty [UK: ə.ˈdʒʌdʒ ˈsʌm.bə.di ˈɡɪl.ti]
[US: ə.ˈdʒədʒ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈɡɪl.ti]

bűnösnek mond ki vkt

unadjudged [UK: ˌʌnəˈʤʌʤd ]
[US: ʌnəˈʤʌʤd ]

ítélettel még nem lezárt

még oda nem ítélt

még tárgyalás alatt lévőjog

You can find it in:

EnglishHungarian