English-Hungarian dictionary » abundantes meaning in Hungarian

Showing results for abundant
Search instead for abundantes
EnglishHungarian
abundant adjective
[UK: ə.ˈbʌnd.ənt]
[US: ə.ˈbʌnd.ənt]

bőséges◼◼◼ melléknév

dús◼◼◻ melléknév

◼◻◻ melléknév

bőven elég melléknév

kiadós melléknév

abundant number [UK: ə.ˈbʌnd.ənt ˈnʌm.bə(r)]
[US: ə.ˈbʌnd.ənt ˈnʌm.br̩]

bővelkedő szám

abundantly adverb
[UK: ə.ˈbʌnd.ənt.li]
[US: ə.ˈbʌnd.ənt.li]

bőségesen◼◼◼ határozószó

bőven◼◼◼ határozószó

overabundant adjective
[UK: ˌəʊv.ə.rə.ˈbʌn.dənt]
[US: ˌoʊv.r̩.ə.ˈbʌn.dənt]

bővelkedő◼◼◼ melléknév

túl bőséges melléknév

túlságosan bőséges melléknév

superabundant adjective
[UK: ˌsuː.pə.rə.ˈbʌn.dənt]
[US: ˌsuː.pə.rə.ˈbʌn.dənt]

gazdag◼◼◻ melléknév

bőséges melléknév

fölösleges melléknév

túláradó melléknév

uberous (fruitful, copious, abundant, plentiful) adjective
[UK: jˈuːbərəs]
[US: jˈuːbɚrəs]

bőséges melléknév

bővelkedő melléknév

gazdag (vmben) melléknév

gyümölcsöző melléknév

termékeny melléknév

You can find it in:

EnglishHungarian