English-Hungarian dictionary » a peg to hang on meaning in Hungarian

EnglishHungarian
a peg to hang on [UK: ə peɡ tuː hæŋ ɒn]
[US: ə ˈpeɡ ˈtuː ˈhæŋ ɑːn]

jó alkalom (vmre)

jó ürügy (vmre) főnév

You can find it in:

EnglishHungarian