English-Czech dictionary »

beer meaning in Czech

EnglishCzech
beer [beers] (drink made from roots)
noun
[UK: bɪə(r)]
[US: ˈbɪr]

pivonoun
{n}

beer [beers] (glass of beer)
noun
[UK: bɪə(r)]
[US: ˈbɪr]

pivonoun
{n}

beer belly (protruding abdomen)
noun
[UK: bɪə(r) ˈbe.li]
[US: ˈbɪr ˈbe.li]

bachornoun
{m}

pivní pupeknoun
{m}

ginger beer (drink flavoured with ginger)
noun
[UK: ˈdʒɪn.dʒə(r) bɪə(r)]
[US: ˈdʒɪn.dʒər ˈbɪr]

zázvorové pivonoun
{n}

small beer (small serving of beer)
noun

malé pivonoun
{n}

smoked beer (kind of beer)
noun

kouřové pivonoun
{n}

two beers, please phrase

dva pivaphrase

prosímphrase