Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

whereso bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
whereso adverb
[UK: wˈeəsəʊ]
[US: wˈersoʊ]

ahol határozószó

ahova csak … határozószó

akárhol határozószó

akárhonnan határozószó

akárhonnan valók határozószó

akárhova határozószó

bárhonnan határozószó

jöttek is határozószó

wheresoe'er [UK: ˌweə.səʊ.ˈeə]
[US: ˌwerso.ʊ.ˈer]

ahol határozószó

ahova csak …

akárhol határozószó

akárhonnan határozószó

akárhonnan valók határozószó

akárhova határozószó

bárhonnan határozószó

he lives in M wherever that may be

jöttek is

wheresoever adverb
[UK: ˌweə.səʊ.ˈe.və(r)]
[US: ˌweəso.ʊ.ˈe.vər]

bárhol◼◼◼ határozószó

wheresomever [UK: wˈeəsəʊmvə]
[US: wˈersoʊmvɚ]

ahol határozószó
slavu

ahova csak …

akárhol határozószó

akárhonnan határozószó

akárhonnan valók határozószó

akárhova határozószó

bárhonnan határozószó

jöttek is

You can find it in:

EnglischUngarisch