Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

went bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
four and twenty numeral
[UK: fɔː(r) ənd ˈtwen.ti]
[US: ˈfɔːr ænd ˈtwen.ti]

huszonnégy◼◼◼ számnév

four-went-way noun
[UK: fɔː(r) ˈwent ˈweɪ]
[US: ˈfɔːr ˈwent ˈweɪ]

útkereszteződés főnév

gold twenty-two carats fine [UK: ɡəʊld ˈtwen.ti ˈtuː ˈkæ.rəts faɪn]
[US: ɡoʊld ˈtwen.ti ˈtuː ˈke.rəts ˈfaɪn]

huszonkét karát finomságú arany

he went an 80 kilometer clip [UK: hiː ˈwent ən kə.ˈlɑː.mə.tə(r) klɪp]
[US: ˈhiː ˈwent ˈæn kə.ˈlɑː.mə.tər ˈklɪp]

óránként 80 kilométeres sebességgel haladt

he went away without so much as saying good-bye [UK: hiː ˈwent ə.ˈweɪ wɪð.ˈaʊt ˈsəʊ ˈmʌtʃ əz ˈseɪ.ɪŋ ɡʊd baɪ]
[US: ˈhiː ˈwent ə.ˈweɪ wɪð.ˈaʊt ˈsoʊ ˈmʌtʃ ˈæz ˈseɪ.ɪŋ ˈɡʊd baɪ]

elment és még csak el sem búcsúzott

elment és még csak el sem köszönt

köszönés nélkül ment el

köszönés nélkül távozott

he went down the street like a bat out of hell [UK: hiː ˈwent daʊn ðə striːt ˈlaɪk ə bæt ˈaʊt əv hel]
[US: ˈhiː ˈwent ˈdaʊn ðə ˈstriːt ˈlaɪk ə ˈbæt ˈaʊt əv ˈhel]

úgy rohant végig az utcán, mint a szélvész (átv)

he went off his head [UK: hiː ˈwent ɒf hɪz hed]
[US: ˈhiː ˈwent ˈɒf ˈhɪz ˈhed]

bedilizett (átv)

he went off with a flea in his ear [UK: hiː ˈwent ɒf wɪð ə fliː ɪn hɪz ɪə(r)]
[US: ˈhiː ˈwent ˈɒf wɪθ ə ˈfliː ɪn ˈhɪz ˈɪr]

letörve távozott (átv)

lógó orral távozott (átv)

he went on to say that [UK: hiː ˈwent ɒn tuː ˈseɪ ðæt]
[US: ˈhiː ˈwent ɑːn ˈtuː ˈseɪ ˈðæt]

azzal folytatta, hogy …

he went out just as I came in [UK: hiː ˈwent ˈaʊt dʒəst əz ˈaɪ keɪm ɪn]
[US: ˈhiː ˈwent ˈaʊt dʒəst ˈæz ˈaɪ ˈkeɪm ɪn]

épp akkor ment ki, amikor bejöttem

épp akkor ment ki, amikor beléptem

he went to France [UK: hiː ˈwent tuː frɑːns]
[US: ˈhiː ˈwent ˈtuː ˈfræns]

Franciaországba ment◼◼◼

her face went red adjective
[UK: hɜː(r) feɪs ˈwent red]
[US: hər ˈfeɪs ˈwent ˈred]

elpirult melléknév

I am twenty forints short [UK: ˈaɪ əm ˈtwen.ti ˈfɔˌrɪnts ʃɔːt]
[US: ˈaɪ ˈæm ˈtwen.ti ˈfɔˌrɪnts ˈʃɔːrt]

húsz forintom hiányzik

húsz forinttal kevesebbet kaptam

I never went to university [UK: ˈaɪ ˈne.və(r) ˈwent tuː ˌjuː.nɪ.ˈvɜː.sɪ.ti]
[US: ˈaɪ ˈne.vər ˈwent ˈtuː ˌjuː.nɪ.ˈvɝː.sə.ti]

soha nem jártam egyetemre◼◼◼

I went to … [UK: ˈaɪ ˈwent tuː]
[US: ˈaɪ ˈwent ˈtuː]

én jártam

I went to school in … [UK: ˈaɪ ˈwent tuː skuːl ɪn]
[US: ˈaɪ ˈwent ˈtuː ˈskuːl ɪn]

én ban ben jártam iskolába

I went to the wrong house [UK: ˈaɪ ˈwent tuː ðə rɒŋ ˈhaʊs]
[US: ˈaɪ ˈwent ˈtuː ðə ˈrɒŋ ˈhaʊs]

eltévesztettem a házat

I'd prefer it if you went outside [UK: aɪd prɪ.ˈfɜː(r) ɪt ɪf juː ˈwent ˌaʊt.ˈsaɪd]
[US: aɪd prə.ˈfɝː ˈɪt ˈɪf ˈjuː ˈwent ˈaʊt.ˈsaɪd]

jobban szeretném, ha kint tennéd

I'm twenty years old [UK: aɪm ˈtwen.ti ˈjiəz əʊld]
[US: ˈaɪm ˈtwen.ti ˈjɪr̩z oʊld]

húszéves vagyok

icosahedron (a polyhedron with twenty faces) [icosahedrons] noun
[UK: ˌaɪkəsəhˈiːdrən]
[US: ˌaɪkəsəhˈiːdrən]

ikozaéder◼◼◼ főnév

it is high time he went to school [UK: ɪt ɪz haɪ ˈtaɪm hiː ˈwent tuː skuːl]
[US: ˈɪt ˈɪz ˈhaɪ ˈtaɪm ˈhiː ˈwent ˈtuː ˈskuːl]

legfőbb ideje, hogy elinduljon az iskolába

legfőbb ideje, hogy iskolába menjen

it'll take about twenty minutes [UK: ˈɪt.l̩ teɪk ə.ˈbaʊt ˈtwen.ti ˈmɪ.nɪts]
[US: ˈɪt.l̩ ˈteɪk ə.ˈbaʊt ˈtwen.ti ˈmɪ.nəts]

ez kb. 20 percig fog tartani

My mind went blank! [UK: maɪ maɪnd ˈwent blæŋk]
[US: ˈmaɪ ˈmaɪnd ˈwent ˈblæŋk]

Megállt az eszem!

our company numbered twenty [UK: ˈaʊə(r) ˈkʌm.pə.ni ˈnʌm.bəd ˈtwen.ti]
[US: ˈaʊər ˈkʌm.pə.ni ˈnʌm.br̩d ˈtwen.ti]

húszan voltunk

outwent [UK: aʊt.ˈwent]
[US: aʊt.ˈwent]

eredmény főnév

felülmúl ige

kiadás főnév

kiáramlás főnév

költség főnév

következmény főnév

ömlés főnév

ráfordítás főnév

túlhalad ige

123

You can find it in:

EnglischUngarisch