Englisch-Ungarisch Wörterbuch » there was a lull in the conversation Bedeutung in Ungarisch

EnglischUngarisch
there was a lull in the conversation [UK: ðeə(r) wɒz ə lʌl ɪn ðə ˌkɒn.və.ˈseɪʃ.n̩]
[US: ˈðer wəz ə ˈləl ɪn ðə ˌkɑːn.vər.ˈseɪʃ.n̩]

egy pillanatra félbeszakadt a beszélgetés

egy pillanatra megakadt a beszélgetés

You can find it in:

EnglischUngarisch