Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

surgery bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
surgery [surgeries] noun
[UK: ˈsɜː.dʒə.ri]
[US: ˈsɝː.dʒə.ri]

műtét (operatio chirurgica)◼◼◼ főnév

műtő◼◼◻ főnév

sebészet◼◼◻ főnév

rendelő◼◼◻ főnév
GB

operáció (operatio chirurgica)◼◼◻ főnév

orvosi rendelő főnév

bariatric surgery [bariatric surgeries] noun

súlycsökkentő műtét◼◼◼ főnév

be of great eminence in the field of surgery [UK: bi əv ˈɡreɪt ˈe.mɪ.nəns ɪn ðə fiːld əv ˈsɜː.dʒə.ri]
[US: bi əv ˈɡreɪt ˈe.mə.nəns ɪn ðə ˈfiːld əv ˈsɝː.dʒə.ri]

kiemelkedő egyéniség a sebészet területén

brain surgery noun
[UK: breɪn ˈsɜː.dʒə.ri]
[US: ˈbreɪn ˈsɝː.dʒə.ri]

agyműtét◼◼◼ főnév

agysebészet (chirurgia cerebri)◼◼◻ főnév

brain-surgery noun
[UK: breɪn ˈsɜː.dʒə.ri]
[US: ˈbreɪn ˈsɝː.dʒə.ri]

agysebészet (chirurgia cerebri) főnév

cardiac surgery [cardiac surgeries] noun
[UK: ˈkɑː.dɪæk ˈsɜː.dʒə.ri]
[US: ˈkɑːr.di.ˌæk ˈsɝː.dʒə.ri]

szívsebészet (chirurgia cordis)◼◼◼ főnév

cardiosurgery [cardiosurgeries] noun
[UK: kˈɑːdɪˌəʊsədʒəri]
[US: kˈɑːrdɪˌoʊsɚdʒɚri]

szívsebészet (chirurgia cordis) főnév

cataract surgery noun
[UK: ˈkæ.tə.rækt ˈsɜː.dʒə.ri]
[US: ˈkæ.tə.rækts ˈsɝː.dʒə.ri]

hályogműtét◼◼◼ főnév

hályog-sebészet főnév

cosmetic surgery [cosmetic surgeries] noun
[UK: kɒz.ˈme.tɪk ˈsɜː.dʒə.ri]
[US: kazˈme.tɪk ˈsɝː.dʒə.ri]

kozmetikai műtét◼◼◼ főnév

kozmetikai sebészet◼◼◻ főnév

arcplasztika főnév

cryosurgery [cryosurgeries] noun
[UK: krˈaɪəsˌɜːdʒəri]
[US: krˈaɪəsˌɜːdʒɚri]

kriosebészet (fagyasztásos sebészet) (criochirurgia) főnév

DDS (Doctor of Dental Surgery) [DDSs] noun

fogsebészet doktora főnév

dental surgery [dental surgeries] noun

fogászat◼◼◼ főnév

fogsebészet főnév

dentist's surgery [UK: ˈden.təsts ˈsɜː.dʒə.ri]
[US: ˈden.təsts ˈsɝː.dʒə.ri]

fogorvosi rendelő◼◼◼

hand surgery noun
[UK: hænd ˈsɜː.dʒə.ri]
[US: ˈhænd ˈsɝː.dʒə.ri]

kézsebészet◼◼◼ főnév

heart surgery [heart surgeries] noun

szívsebészet◼◼◼ főnév

manipulative surgery [UK: mə.ˈnɪ.pjʊ.lə.tɪv ˈsɜː.dʒə.ri]
[US: mə.ˈnɪ.pjə.ˌle.tɪv ˈsɝː.dʒə.ri]

bőr felvágása nélküli kezelés

kézi kezelés

manipulatív sebészet (gerincbajok csonkovácsolása)

microsurgery [microsurgeries] noun
[UK: ˈmaɪk.rəʊ.sɜː.dʒə.ri]
[US: ˈmaɪk.ro.ʊ.sɝː.dʒə.ri]

mikrosebészet◼◼◼ főnév

neurosurgery [neurosurgeries] noun
[UK: ˈnjʊə.rəʊ.sɜː.dʒə.ri]
[US: ˈnjʊəro.ʊ.sɜː.dʒə.ri]

idegsebészet (neurochirurgia)◼◼◼ főnév

open-heart surgery [open-heart surgeries] noun
[UK: ˈəʊpən hɑːt ˈsɜːʤəri ]
[US: ˈoʊpən hɑrt ˈsɜrʤəri ]

nyitott szívműtét főnév

operation surgery noun
[UK: ˌɒ.pə.ˈreɪʃ.n̩ ˈsɜː.dʒə.ri]
[US: ˌɑː.pə.ˈreɪʃ.n̩ ˈsɝː.dʒə.ri]

műtét (operatio) főnév

oral surgery [oral surgeries] noun
[UK: ˈɔː.rəl ˈsɜː.dʒə.ri]
[US: ˈɔː.rəl ˈsɝː.dʒə.ri]

szájsebészet (stomatochirurgia)◼◼◼ főnév

orthopedic surgery [orthopedic surgeries] noun

ortopédiai műtét◼◼◼ főnév

perform surgery verb
[UK: pə.ˈfɔːm ˈsɜː.dʒə.ri]
[US: pər.ˈfɔːrm ˈsɝː.dʒə.ri]

megoperál ige

placebo surgery noun
[UK: plə.ˈsiːb.əʊ ˈsɜː.dʒə.ri]
[US: plə.ˈsiːb.oʊ ˈsɝː.dʒə.ri]

placebo-sebészet főnév

plastic surgery noun
[UK: ˈplæ.stɪk ˈsɜː.dʒə.ri]
[US: ˈplæ.stɪk ˈsɝː.dʒə.ri]

plasztikai műtét◼◼◼ főnév

plasztikai sebészet◼◼◼ főnév

psychosurgery [psychosurgeries] noun
[UK: sˈaɪkəʊsˌɜːdʒəri]
[US: sˈaɪkoʊsˌɜːdʒɚri]

nagyagysebészet elmebetegség gyógyítására (psychochirurgia) főnév

sham surgery noun
[UK: ʃæm ˈsɜː.dʒə.ri]
[US: ˈʃæm ˈsɝː.dʒə.ri]

álsebészet főnév

12

You can find it in:

EnglischUngarisch