Englisch-Ungarisch Wörterbuch » review Bedeutung in Ungarisch

EnglischUngarisch
book review noun
[UK: bʊk rɪ.ˈvjuː]
[US: ˈbʊk ˌri.ˈvjuː]

könyvismertetés főnév

könyvkritika főnév

little review [UK: ˈlɪt.l̩ rɪ.ˈvjuː]
[US: ˈlɪt.l̩ ˌri.ˈvjuː]

irodalmi folyóirat

management review [UK: ˈmæ.nɪdʒ.mənt rɪ.ˈvjuː]
[US: ˈmæ.nədʒ.mənt ˌri.ˈvjuː]

vezetőségi átvizsgálás◼◼◼

march in review noun
[UK: mɑːtʃ ɪn rɪ.ˈvjuː]
[US: ˈmɑːrtʃ ɪn ˌri.ˈvjuː]

díszfelvonulás főnév

press review

sajtószemle◼◼◼ főnév

lapszemle

preview [UK: ˈpriː.vjuː]
[US: ˈpriː.ˌvjuː]

előnézet◼◼◼ főnév
számtech

előzetes◼◻◻ főnév

bemutató főnév

elővetítés főnév

film előzetes bemutatója

nyilvános bemutató előtt megtekint

sajtóbemutató főnév

product quality review (PQR) [UK: ˈprɒ.dʌkt ˈkwɒ.lɪ.ti rɪ.ˈvjuː]
[US: ˈprɑː.dəkt ˈkwɑː.lə.ti ˌri.ˈvjuː]

termék minőségi felülvizsgálat

self-review noun
[UK: self rɪ.ˈvjuː]
[US: ˈself ˌri.ˈvjuː]

önvizsgálat főnév

under review adjective
[UK: ˈʌnd.ə(r) rɪ.ˈvjuː]
[US: ˈʌnd.r̩ ˌri.ˈvjuː]

kérdéses◼◼◼ melléknév

tárgyalt◼◼◻ melléknév

12

You can find it in:

EnglischUngarisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies