Englisch-Ungarisch Wörterbuch » inkling Bedeutung in Ungarisch

EnglischUngarisch
inkling noun
[UK: ˈɪŋk.l̩.ɪŋ]
[US: ˈɪŋk.l̩.ɪŋ]

sejtelem◼◼◼ főnév

célzás◼◻◻ főnév

gyanú◼◻◻ főnév

crinkling noun
[UK: ˈkrɪŋk.l̩.ɪŋ]
[US: ˈkrɪŋk.l̩.ɪŋ]

fodor (fimbria)◼◼◼ főnév

ránc (ruga)◼◼◼ főnév

göndörödés főnév

gyűrődés főnév

redő (frenulum, ruga) főnév

türemlés főnév

have a sprinkling of something [UK: həv ə ˈsprɪŋk.l̩.ɪŋ əv ˈsʌm.θɪŋ]
[US: həv ə ˈsprɪŋk.l̩.ɪŋ əv ˈsʌm.θɪŋ]

konyít (vmi)hez

in the twinkling of an eye [UK: ɪn ðə ˈtwɪŋk.l̩.ɪŋ əv ən aɪ]
[US: ɪn ðə ˈtwɪŋk.l̩.ɪŋ əv ˈæn ˈaɪ]

egy szempillantás alatt

sprinkling noun
[UK: ˈsprɪŋk.l̩.ɪŋ]
[US: ˈsprɪŋk.l̩.ɪŋ]

szórás◼◼◻ főnév

hintés főnév

márványozás főnév

megöntözés főnév

megszórás főnév

sprinkling can noun
[UK: ˈsprɪŋk.l̩.ɪŋ kæn]
[US: ˈsprɪŋk.l̩.ɪŋ ˈkæn]

öntözőkanna főnév

sprinkling of gravel [UK: ˈsprɪŋk.l̩.ɪŋ əv ˈɡræv.l̩]
[US: ˈsprɪŋk.l̩.ɪŋ əv ˈɡræv.l̩]

vékony kavicsréteg

sprinkling of knowledge [UK: ˈsprɪŋk.l̩.ɪŋ əv ˈnɒ.lɪdʒ]
[US: ˈsprɪŋk.l̩.ɪŋ əv ˈnɑː.lədʒ]

csekélyke tudás

némi ismeretek

sprinkling-can noun
[UK: ˈsprɪŋk.l̩.ɪŋ kæn]
[US: ˈsprɪŋk.l̩.ɪŋ ˈkæn]

öntözőkanna főnév

sprinkling-cart noun
[UK: ˈsprɪŋk.l̩.ɪŋ kɑːt]
[US: ˈsprɪŋk.l̩.ɪŋ ˈkɑːrt]

öntözőkocsi főnév

tinkling [UK: ˈtɪŋk.l̩.ɪŋ]
[US: ˈtɪŋk.l̩.ɪŋ]

csilingelő◼◼◼ melléknév

csengő◼◼◻ főnév

csilingelés◼◻◻ melléknév

csengés melléknév

kongó melléknév

twinkling noun
[UK: ˈtwɪŋk.l̩.ɪŋ]
[US: ˈtwɪŋk.l̩.ɪŋ]

ragyogás◼◼◼ főnév

csillanás főnév

csillogás főnév

pillantás főnév

pislogás főnév

wrinkling noun
[UK: ˈrɪŋk.l̩.ɪŋ]
[US: ˈrɪŋk.l̩.ɪŋ]

meggyűrődés főnév

megráncosodás főnév

összegyűrődés főnév

összeráncolódás főnév

ráncosodás főnév

redőzés főnév

You can find it in:

EnglischUngarisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies