Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

chary bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
chary adjective
[UK: ˈtʃeə.ri]
[US: ˈtʃɑː.ri]

óvatos◼◼◼ melléknév

takarékos◼◼◻ melléknév

körültekintő melléknév

megfontolt melléknév

szűkmarkú melléknév

válogatós melléknév

Charybdis [Charybdis] noun
[UK: kə.ˈrɪb.dɪs]
[US: kə.ˈrɪb.dɪs]

Kharübdisz◼◼◼ főnév

be chary in doing something verb
[UK: bi ˈtʃeə.ri ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi ˈtʃɑː.ri ɪn ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

habozik (vmit) megtenni ige

be chary of doing something verb
[UK: bi ˈtʃeə.ri əv ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi ˈtʃɑː.ri əv ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

habozik (vmit) megtenni ige

be chary of praise [UK: bi ˈtʃeə.ri əv preɪz]
[US: bi ˈtʃɑː.ri əv ˈpreɪz]

fukarkodik a dicsérettel

Zachary [UK: ˈzæk.ə.ri]
[US: ˈzæk.ə.ri]

Zakariás◼◼◼

You can find it in:

EnglischUngarisch