Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

alien bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
alien [aliens] noun
[UK: ˈeɪ.liən]
[US: ˈeɪ.liən]

idegen állampolgár főnév

külföldi állampolgár főnév

alien [UK: ˈeɪ.liən]
[US: ˈeɪ.liən]

idegen◼◼◼ melléknév

külföldi◼◻◻ melléknév

eltávolít◼◻◻ ige

idegenszerű melléknév

átruház ige

elidegenít ige

nem helyénvaló melléknév

nem idetartozó melléknév

távolálló melléknév

távolfekvő melléknév

alien (a creature of extraterrestrial origin) [aliens] noun
[UK: ˈeɪ.liən]
[US: ˈeɪ.liən]

űrlény◼◼◼ főnév

alien (being from another world) [UK: ˈeɪ.liən]
[US: ˈeɪ.liən]

földönkívüli◼◼◼

alien enemy [UK: ˈeɪ.liən ˈe.nə.mi]
[US: ˈeɪ.liən ˈe.nə.mi]

ellenséges állambeli külföldi

ellenséges külföldi

alien friend [UK: ˈeɪ.liən ˈfrend]
[US: ˈeɪ.liən ˈfrend]

baráti állambeli külföldi

baráti külföldi

szövetséges állambeli külföldi

szövetséges külföldi

alien from something verb
[UK: ˈeɪ.liən frəm ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈeɪ.liən frəm ˈsʌm.θɪŋ]

távol áll (vmitől) ige

alien to something [UK: ˈeɪ.liən tuː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈeɪ.liən ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

ellenkező (vmivel) melléknév

szemben álló (vmivel)

alien-looking adjective
[UK: ˈeɪ.liən ˈlʊkɪŋ]
[US: ˈeɪ.liən ˈlʊkɪŋ]

idegenszerű melléknév

alien-office [UK: ˈeɪ.liən ˈɒf.ɪs]
[US: ˈeɪ.liən ˈɑːf.əs]

külföldieket ellenőrző hivatal

alien-policing adjective
[UK: ˈeɪ.liən pə.ˈliːs.ɪŋ]
[US: ˈeɪ.liən pə.ˈliːs.ɪŋ]

idegenrendészeti melléknév

alienability noun
[UK: ˌeɪljənəˈbɪlɪti ]
[US: ˌeɪliənəˈbɪlɪti ]

dologé főnév

elidegeníthetőség főnév
jog

jogé főnév

alienable adjective
[UK: ˈeɪ.ljə.nəbl]
[US: ˈeɪ.ljə.nə.bəl]

elidegeníthető melléknév

alienage noun
[UK: ˈeɪliənɪdʒ]
[US: ˈeɪliənɪdʒ]

idegen állampolgárság főnév

idegenség vké főnév

külföldiség főnév

alienate [alienated, alienated, alienating, alienates] verb
[UK: ˈeɪ.liə.neɪt]
[US: ˈeɪ.ljə.ˌnet]

elidegenít◼◼◼ ige

eltávolít◼◻◻ ige

átruház ige

alienated adjective
[UK: ˈeɪ.liə.neɪ.tɪd]
[US: ˈeɪ.liə.ˌne.təd]

elidegenedett◼◼◼ melléknév

elhidegült◼◼◻ melléknév

alienation [alienations] noun
[UK: ˌeɪ.liə.ˈneɪ.tʃn̩]
[US: ˌe.liə.ˈneɪʃ.n̩]

elidegenedés◼◼◼ főnév

elidegenítés◼◻◻ főnév

12

You can find it in:

EnglischUngarisch