Englisch-Russisch Wörterbuch »

snoop bedeutet auf Russisch

EnglischRussisch
snoop [snoops] (a private detective)
noun
[UK: snuːp]
[US: ˈsnuːp]

детектив /dɛtɛktív/noun
{m}

сыщикnoun
{m}

сыщицаnoun
{f}

частный детектив /částnyj dɛtɛktív/noun
{m}

snoop [snoops] (one who snoops)
noun
[UK: snuːp]
[US: ˈsnuːp]

ищейкаnoun
{f}

стукачnoun
{m}

стукачкаnoun
{f}

snoop [snoops] (the act of snooping)
noun
[UK: snuːp]
[US: ˈsnuːp]

подглядываниеnoun
{n}

подсматриваниеnoun
{n}

слежкаnoun
{f}

snoop [snooped, snooping, snoops] (to be devious and cunning so as not to be seen)
verb
[UK: snuːp]
[US: ˈsnuːp]

вынюхатьverb
{imPlf}

вынюхиватьverb
{imPlf}

выследитьverb
{Plf}

выслеживатьverb
{imPlf}

шпионитьverb
{Plf}

snoop around (to snoop)
verb
[UK: snuːp ə.ˈraʊnd]
[US: ˈsnuːp ə.ˈraʊnd]

вынюхатьverb
{imPlf}

вынюхиватьverb
{imPlf}

выследитьverb
{Plf}

выслеживатьverb
{imPlf}

шпионитьverb
{Plf}

Snoopy (pet beagle)
proper noun
[UK: ˈsnuː.pi]
[US: ˈsnuː.pi]

Снупиproper noun
{m}