Engelsk-Ungarsk ordbok »

somebody betyr ungarsk

EngelskUngarsk
somebody [UK: ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di]

valaki◼◼◼ főnév

vki◼◻◻ melléknév

fontos személyiség főnév

jelentékeny személyiség főnév

számottevő személyiség főnév

szerelmese vknek főnév

szeretője vknek főnév

tekintélyes személyiség főnév

somebody acts as a go-between [UK: ˈsʌm.bə.di ækts əz ə ɡəʊ bɪ.ˈtwiːn]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈækts ˈæz ə ˈɡoʊ bɪ.ˈtwiːn]

közbenjáróként működik

közvetítőként működik

somebody after one's own heart [UK: ˈsʌm.bə.di ˈɑːf.tə(r) wʌnz əʊn hɑːt]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈæf.tər wʌnz ˈoʊn ˈhɑːrt]

kedvére való ember

somebody apply for naturalization [UK: ˈsʌm.bə.di ə.ˈplaɪ fɔː(r) ˌnæt.ʃrə.laɪ.ˈzeɪʃ.n̩]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ə.ˈplaɪ ˈfɔːr ˈnæ.tʃə.rə.lə.ˈzeɪʃ.n̩]

vki állampolgárságot kérelmez

somebody be even [UK: ˈsʌm.bə.di bi ˈiːv.n̩]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di bi ˈiːv.n̩]

kvittekUS

nem tartoznak egymásnakUS

somebody be up to … adjective
[UK: ˈsʌm.bə.di bi ʌp tuː]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di bi ʌp ˈtuː]

vki (vmin) töri a fejét (átv) melléknév

somebody belong to the ages [UK: ˈsʌm.bə.di bɪ.ˈlɒŋ tuː ðə ˈeɪ.dʒɪz]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di bɪ.ˈlɔːŋ ˈtuː ðə ˈeɪ.dʒəz]

vk halhatatlan

somebody bored with something verb
[UK: ˈsʌm.bə.di bɔːd wɪð ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈbɔːrd wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

unatkozik (vm) mellett (vmin)él ige

somebody built up a bad reputation for himself herself [UK: ˈsʌm.bə.di bɪlt ʌp ə bæd ˌre.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩ fɔː(r) hɪm.ˈself hɜː.ˈself]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈbɪlt ʌp ə ˈbæd ˌre.pjə.ˈteɪʃ.n̩ ˈfɔːr ˌhɪm.ˈself hər.ˈself]

rossz hírnévre tett szert

somebody commit suicide [UK: ˈsʌm.bə.di kə.ˈmɪt ˈsjuːɪ.saɪd]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di kə.ˈmɪt ˈsuːə.ˌsaɪd]

vki öngyilkosságot követ el

somebody do something for relaxation [UK: ˈsʌm.bə.di duː ˈsʌm.θɪŋ fɔː(r) ˌriː.læk.ˈseɪʃ.n̩]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈduː ˈsʌm.θɪŋ ˈfɔːr ˌri.læk.ˈseɪʃ.n̩]

vki kikapcsolódásból csinál (vmt)

somebody else [UK: ˈsʌm.bə.di els]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈels]

valaki más◼◼◼

somebody feel osneself obliged to … [UK: ˈsʌm.bə.di fiːl]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfiːl]

vk lekötelezve érzi magát (vmi)re

somebody feel somebodympathetic towards somebody [UK: ˈsʌm.bə.di fiːl]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfiːl]

vki rokonszenvet érez vki iránt

vki szimpatizál vkivel

somebody find pretext for doing something [UK: ˈsʌm.bə.di faɪnd ˈpriː.tekst fɔː(r) ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfaɪnd ˈpriː.ˌtekst ˈfɔːr ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

vk talál ürügyet (vmi)re

somebody follow somebody's suggestion [UK: ˈsʌm.bə.di ˈfɒ.ləʊ ˈsəm.ˌbɑː.di sə.ˈdʒes.tʃən]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɑːlo.ʊ ˈsəm.ˌbɑː.di səg.ˈdʒes.tʃən]

vki követi vknek a javaslatát

vki követi vknek a tanácsát

vki követi vknek az elgondolását

somebody get about a lot [UK: ˈsʌm.bə.di ˈɡet ə.ˈbaʊt ə lɒt]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈɡet ə.ˈbaʊt ə ˈlɑːt]

vki sokáig lábadozik

somebody get into trouble with somebody [UK: ˈsʌm.bə.di ˈɡet ˈɪn.tə ˈtrʌb.l̩ wɪð ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈɡet ˌɪn.ˈtuː ˈtrʌb.l̩ wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

vknek meggyűlik a baja vkivel

somebody get scalded (for something) [UK: ˈsʌm.bə.di ˈɡet ˈskɔːl.dɪd]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈɡet ˈskɒl.dəd]

vkit (vmiért) megszidnak

vkit (vmiért) összeszidnak

somebody get to one' feet verb
[UK: ˈsʌm.bə.di ˈɡet tuː]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈɡet ˈtuː]

felugrik ige
US

somebody gets bored listening to somebody something [UK: ˈsʌm.bə.di ˈɡets bɔːd ˈlɪs.n̩.ɪŋ tuː ˈsʌm.bə.di ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈɡets ˈbɔːrd ˈlɪs.n̩.ɪŋ ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈsʌm.θɪŋ]

unalommal figyel vkt (vmt)

vkit untat (vmi)

somebody gets fun out of something [UK: ˈsʌm.bə.di ˈɡets fʌn ˈaʊt əv ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈɡets ˈfən ˈaʊt əv ˈsʌm.θɪŋ]

vki tréfát csinál (vmiből) (átv)

vki tréfát űz (vmiből) (átv)

somebody go insane verb
[UK: ˈsʌm.bə.di ɡəʊ ɪn.ˈseɪn]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈɡoʊ ˌɪn.ˈseɪn]

megőrül ige

somebody had lost topicality [UK: ˈsʌm.bə.di həd lɒst ˈtɒ.pɪk.l̩]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di həd ˈlɒst ˈtɒ.pɪk.l̩]

vmi elvesztette aktualitását

somebody has a good command of English [UK: ˈsʌm.bə.di hæz ə ɡʊd kə.ˈmɑːnd əv ˈɪŋ.ɡlɪʃ]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈhæz ə ˈɡʊd kə.ˈmænd əv ˈɪŋ.ˌɡlɪʃ]

vkinek jó angol nyelvtudása van

12

Andre søkemuligheter

EngelskUngarsk