Engelsk-Ungarsk ordbok »

hand to somebody betyr ungarsk

EngelskUngarsk
hand to somebody [UK: hænd tuː ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈhænd ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

ad vknek

átad vknek

átnyújt vknek

kézbesít vknek

give a helping hand to somebody [UK: ɡɪv ə ˈhelp.ɪŋ hænd tuː ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈɡɪv ə ˈhelp.ɪŋ ˈhænd ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

segédkezet nyújt vknek

segít vknek

segít vkt

hold out a hand to somebody [UK: həʊld ˈaʊt ə hænd tuː ˈsʌm.bə.di]
[US: hoʊld ˈaʊt ə ˈhænd ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

segédkezet nyújt vknek

segít vkt

segítséget nyújt vknek

kiss one's hand to somebody [UK: kɪs wʌnz hænd tuː ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈkɪs wʌnz ˈhænd ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

csókot dob vknek (átv)

csókot int vknek (átv)

Andre søkemuligheter

EngelskUngarsk