Engelsk-Ungarsk ordbok » currency betyr ungarsk

EngelskUngarsk
currency noun
[UK: ˈkʌ.rən.si]
[US: ˈkɜː.rən.si]

pénznem◼◼◼ főnév

valuta◼◼◻ főnév

pénz◼◻◻ főnév

időszerűség főnév

currency, foreign exchange business

valuta

currency basket business

valutakosár

currency examination noun
[UK: ˈkʌ.rən.si ɪɡ.ˌzæ.mɪ.ˈneɪʃ.n̩]
[US: ˈkɜː.rən.si ɪg.ˌzæ.mə.ˈneɪʃ.n̩]

valutavizsgálat főnév

currency exchange [UK: ˈkʌ.rən.si ɪkˈs.tʃeɪndʒ]
[US: ˈkɜː.rən.si ɪks.ˈtʃeɪndʒ]

valuta váltás

currency of Hungary from 1892 until 1926 noun
[UK: ˈkʌ.rən.si əv ˈhʌŋ.ɡr̩i frəm ʌn.ˈtɪl]
[US: ˈkɜː.rən.si əv hʌŋ.ɡr̩i frəm ʌn.ˈtɪl]

korona főnév

currency rate noun

átváltási árfolyam◼◼◼ főnév

valutaárfolyam főnév

currency restriction noun
[UK: ˈkʌ.rən.si rɪ.ˈstrɪk.ʃn̩]
[US: ˈkɜː.rən.si ri.ˈstrɪk.ʃn̩]

devizakorlátozás főnév

currency sign [UK: ˈkʌ.rən.si saɪn]
[US: ˈkɜː.rən.si ˈsaɪn]

valuta jele

valutanem jelzés

currency trading noun
[UK: ˈkʌ.rən.si ˈtreɪd.ɪŋ]
[US: ˈkɜː.rən.si ˈtreɪd.ɪŋ]

deviza-kereskedés főnév

concurrency noun
[UK: kənkˈʌrənsi]
[US: kənkˈɜːrənsi]

egyidejűség főnév

convertible currency [UK: kən.ˈvɜː.təb.l̩ ˈkʌ.rən.si]
[US: kən.ˈvɝː.təb.l̩ ˈkɜː.rən.si]

konvertibilis valuta

decimal currency [UK: ˈde.sɪm.l̩ ˈkʌ.rən.si]
[US: ˈde.səm.l̩ ˈkɜː.rən.si]

tizes pénzrendszer

domestic currency business

nemzeti valuta◼◼◼

emergency currency noun
[UK: ɪ.ˈmɜː.dʒən.si ˈkʌ.rən.si]
[US: ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.si ˈkɜː.rən.si]

szükségpénz főnév

Eurocurrency noun
[UK: jˈʊərəʊkˌʌrənsi]
[US: jˈʊrroʊkˌɜːrənsi]

eurovaluta◼◼◼ főnév

European Currency Unit

Európai Valutaegység

European single currency business

Egységes Európai Valuta (euró)

forced currency [UK: fɔːst ˈkʌ.rən.si]
[US: ˈfɔːrst ˈkɜː.rən.si]

kényszerárfolyammal forgalomba hozott pénz

foreign currency noun
[UK: ˈfɒ.rən ˈkʌ.rən.si]
[US: ˈfɔː.rən ˈkɜː.rən.si]

deviza◼◼◼ főnév

foreign currency [UK: ˈfɒ.rən ˈkʌ.rən.si]
[US: ˈfɔː.rən ˈkɜː.rən.si]
business

külföldi pénznem, deviza

foreign currency bank account noun
[UK: ˈfɒ.rən ˈkʌ.rən.si bæŋk əˈk.aʊnt]
[US: ˈfɔː.rən ˈkɜː.rən.si ˈbæŋk əˈk.aʊnt]

devizaszámla főnév

foreign currency exchange noun

valutatőzsde főnév

foreign currency loan noun

devizahitel◼◼◼ főnév

fractionary currency [UK: frˈakʃənəri kˈʌrənsi]
[US: frˈækʃənˌeri kˈɜːrənsi]

egy dollárnál kisebb

gain currency verb
[UK: ɡeɪn ˈkʌ.rən.si]
[US: ˈɡeɪn ˈkɜː.rən.si]

elterjed ige

hard currency [UK: hɑːd ˈkʌ.rən.si]
[US: ˈhɑːrd ˈkɜː.rən.si]

kemény valuta

nemes valuta

home currency [UK: həʊm ˈkʌ.rən.si]
[US: hoʊm ˈkɜː.rən.si]

belföldi pénznem

I'd like to order some foreign currency [UK: aɪd ˈlaɪk tuː ˈɔː.də(r) sʌm ˈfɒ.rən ˈkʌ.rən.si]
[US: aɪd ˈlaɪk ˈtuː ˈɔːr.dər ˈsəm ˈfɔː.rən ˈkɜː.rən.si]

szeretnék valamennyi valutát rendelni

inflate the currency [UK: ɪn.ˈfleɪt ðə ˈkʌ.rən.si]
[US: ˌɪn.ˈfleɪt ðə ˈkɜː.rən.si]

inflációt okoz

legal currency [UK: ˈliːɡ.l̩ ˈkʌ.rən.si]
[US: ˈliːɡ.l̩ ˈkɜː.rən.si]

törvényes fizetési eszköz

törvényes fizetőeszköz

leu (currency of Moldova, Romania) noun
[UK: ˈluː]
[US: ˈluː]

lej◼◼◼ főnév

para (a subunit of Ottoman currency) noun
[UK: ˈpæ.rə]
[US: ˈpe.rə]

para◼◼◼ főnév

12

Andre søkemuligheter

EngelskUngarsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies