Engelsk-Rysk ordbok »

chatter betyder på ryska

EngelskaRyska
chatter [chattered, chattering, chatters] (make a chattering noise)
verb
[UK: ˈtʃæ.tə(r)]
[US: ˈtʃæ.tər]

стучать зубамиverb

chatter (talk, especially meaningless or unimportant talk)
noun
[UK: ˈtʃæ.tə(r)]
[US: ˈtʃæ.tər]

болтовняnoun
{f}

трёпnoun
{m}

chatter [chattered, chattering, chatters] (talk idly)
verb
[UK: ˈtʃæ.tə(r)]
[US: ˈtʃæ.tər]

болтатьverb

трепатьсяverb

chatterbox (one who chats or talks to excess)
noun
[UK: ˈtʃæ.tə.bɒks]
[US: ˈtʃæ.tə.bɑːks]

болтунnoun
{m}

болтуньяnoun
{f}

болтушкаnoun
{f}

лопотунnoun
{m}

лопотуньяnoun
{f}

лопотухаnoun
{f}