Dutch-Hungarian dictionary » voor meaning in Hungarian

DutchHungarian
voor

előtt

voor het bos schadelijke dieren of planten

erdő kártevő

voorbeeld n

példány

voorhoofd n

homlok

voorhuid f

előbőr

fityma

voorjaar n

tavasz

voorkomen

elhár

voorkomen van milieuverontreiniging

szennyezés megelőzése/akadályozása

voorkoming van bosbranden

erdőtűz megelőzése

voorkoming van natuurlijke risico's

természeti veszélymegelőzés

voorkoming van schade

kármegelőzés

voorkomingsmaatregel

megelőző intézkedés

voorkoop

elővásárlás

voorlezen

felolvas

voornaamwoord n

névmás

voorraad aan (natuurlijke) hulpbronnen

erőforrás tartalék

voorschrift

szokásjog

voorschriften voor de landbouwproductie

agrártermelés szabályozása

voorspelde immissie

immisszió előrejelzés

voorspelling

előrejelzés

voorspellingsgegevens

előrejelzési adatok

voorstedelijk gebied

városszéli terület

voortplanting

szaporodás/szaporítás (biológiai)

voortplanting van planten

növényszaporítás

voortplantingsmanipulatie

szaporítási manipuláció

voortstuwingswijze

meghajtási technika

vooruit

előre

voorzorgsbeginsel

elővigyázatossági elv

voorzorgsmaatregel tegen brand

tűzvédelmi elővigyázatosság

aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging

szennyezésért való felelősség

afvoerstelsel voor regenwater

esővíz csatornahálózat

alle rechten voorbehouden

minden jog fenntartva

audiovisuele voordracht

audiovizuális bemutatás

bedrijfsveiligheidsvoorschrift

foglalkozásbiztonsági szabályozás

bijvoorbeeld

például

boete voor schade aan het milieu

környezeti kár büntetése

bouwvoorschrift

építési szabályozás

brandveiligheidsvoorschrift

tűzbiztonsági követelmény

Breng het wetsvoorstel .

Kérem a számlát.

12

You can find it in:

DutchHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies