Dutch-English dictionary »

inzet meaning in English

DutchEnglish
inzet substantief
{m}

wager [wagers](the subject of a bet)
noun
[UK: ˈweɪ.dʒə(r)] [US: ˈweɪ.dʒər]

inzet verdubbelen werkwoord

double down(gambling)
verb
[UK: ˈdʌb.l̩ daʊn] [US: ˈdʌb.l̩ ˈdaʊn]

inzetten werkwoord

repurpose(reuse without alteration)
verb

de inzet verhogen werkwoord

up the ante(raise the stakes)
verb
[UK: ʌp ðə ˈæn.ti] [US: ʌp ðə ˈæn.ti]